SFS 1990:751

900751.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:25px;font-family:GLGPDE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:LDPUMG+ArialMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:LDPUMG+ArialMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:NESWYE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:UGXMTY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;line-height:19px;font-family:LDPUMG+ArialMT;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:21px;font-family:NESWYE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:26px;font-family:UGXMTY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:NESWYE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:21px;font-family:NESWYE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:321px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1990:751 </b></p> <p style="position:absolute;top:355px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft16">Utkom fr�n trvcket <br/>den 28 j uni 1990 </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft12">1422 </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank; </b></p> <p style="position:absolute;top:395px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft13">utf�rdad den 14 juni 1990. </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft13">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1988:1385) om </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft13">Sveriges riksbank </p> <p style="position:absolute;top:484px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft13">dels att i 7 och 40 �� skall upph�ra att g�lla, </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft17">dels att 22 och 53-55 � � skall ha f�ljande lydelse, <br/>dels att det i lagen skall f�ras in tv� nya paragrafer, 22 a och 22 b ��, och </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft13">n�rmast f�re 22 b � en ny rubrik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft13">22 � Efter anmodan av riksbanken skall ett kre ditinstitut till riksbanken </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft17">l�mna de uppgifter som riksbanken anser n�dv�ndiga f�r att f�lja utveck�<br/>lingen p� valuta- och kreditmarknadema. </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft13">22 a � Riksbanken skall p� beg�ran tillhandah�lla skattemyndigheter </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft17">uppgifter som finns hos riksbanken och som r�r betalningar till eller f r�n <br/>utlandet, om det beh�vs f�r myndigheternas kontroll av skatter eller </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft13">avgifter. I fr�ga om uppgifter som beh�vs f�r taxering till�mpas i st� llet </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft13">best�mmelserna i 3 kap. 16 � taxeringslagen (1990:324). </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft13">Riksbanken skall p� beg�ran tillhandah�lla tullmyndigheter uppgifter </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft13">som finns hos riksbanken och som r�r betalningar f�r import eller export </p> <p style="position:absolute;top:830px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft13">av varor. </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft13">Om det finns s�rskilda sk�l f�r riksbanken u nderl�ta att l�mna uppgifter </p> <p style="position:absolute;top:873px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft13">enligt f�rsta och and ra styckena. </p> <p style="position:absolute;top:912px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>Valuiahandel <br/></i>22 b � Valutahandel f�r bedrivas endast med st�d av tillst�nd av rik s�<br/>banken. N�got tillst�nd beh�vs dock inte f�r k�p och f�rs�ljning av reseva�</p> <p style="position:absolute;top:981px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft13">luta. </p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft13">Tillst�nd till valutahandel med allm�nheten (valutahandelstillst�nd) </p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft13">kan medges k reditinstitut och postverket. Den som har f�tt s�dant till�</p> <p style="position:absolute;top:1045px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft13">st�nd kallas auktoriserad valutahandlare. </p> <p style="position:absolute;top:1066px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft13">Vid pr�vningen skall s�kandens kompetens och soliditet samt allm�nna </p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft13">l�mplighet beaktas. </p> <p style="position:absolute;top:1134px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1989/90; 135. FiU37, rskr. 343. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:49px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft20">valulahandelstiilst�nd kan begr�nsas til! viss val utahandei. Tillst�n- </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:624px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1990:751 </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft20">' det kan f�renas med villkor om </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft20">1. begr�ns ningar av s�kandens innehav av tillg�ngar och skulder i ut�</p> <p style="position:absolute;top:114px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft22">l�ndsk valuta samt, n�r det g�ller fordringar och skulder mot utl�ndska <br/>r�ttssubjekt, i svenska kr onor, och </p> <p style="position:absolute;top:157px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft20">2. den rapponering som riksbanken finner n�dv�ndig. </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft22">53 � Den som upps�tligen eller av grov oaktsamhet l�mnar oriktig upp�<br/>gift i samband med fullg�rande av skyldighet enligt 22 � skall d�mas till </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft20">b�ter, om g�rningen inte �r belagd med straff i brottsb alken. </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som bedriv er valutahandel utan tillst�nd skall d�mas till b�ter eller </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft20">f�ngelse h�gst sex m�na der. </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft20">1 ringa fall skall inte d�mas till ansvar. </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft22">54 � Riksbanken skall u tan hinder av vad som f�reskrivs i 8 kap. 8 � och <br/>9kap. 4 � sekretesslagen (1980:100) underr�tta polismyndighet eller �kla�<br/>garmyndighet om det i verksam het som avses i dessa best�mmelser fram�</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft20">kommer uppgifter som ger anledning att anta att ett brott har beg�tts. </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det finns s�rskilda sk�l f�r riksbanken underl�ta att l�mna s�dan </p> <p style="position:absolute;top:462px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">underr�ttelse. </p> <p style="position:absolute;top:504px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft22">55 � �tal m ot vice riksbankschef f�r brott som han beg�tt i ut�vningen <br/>av sin tj�nst f�r beslutas endast av finansutskottet eller av fullm�ktige. </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft22">Detta g�ller dock inte i fr�ga om brott som beg�tts i ut�vningen av <br/>riksbankens beslutander�tt enligt lagen (1990:749) om valutareglering och <br/>lagen (1990:750) om betalningar till och fr�n utlandet m.m. </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1990. </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft20">. ; ERIK�SBRINK </p> <p style="position:absolute;top:767px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft20">Hans Jacobson </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">(Finansdepanementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1990:751

Utkom fr�n trvcket
den 28 j uni 1990

1422

Lag

om �ndring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;

utf�rdad den 14 juni 1990.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1988:1385) om

Sveriges riksbank

dels att i 7 och 40 �� skall upph�ra att g�lla,

dels att 22 och 53-55 � � skall ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen skall f�ras in tv� nya paragrafer, 22 a och 22 b ��, och

n�rmast f�re 22 b � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

22 � Efter anmodan av riksbanken skall ett kre ditinstitut till riksbanken

l�mna de uppgifter som riksbanken anser n�dv�ndiga f�r att f�lja utveck�
lingen p� valuta- och kreditmarknadema.

22 a � Riksbanken skall p� beg�ran tillhandah�lla skattemyndigheter

uppgifter som finns hos riksbanken och som r�r betalningar till eller f r�n
utlandet, om det beh�vs f�r myndigheternas kontroll av skatter eller

avgifter. I fr�ga om uppgifter som beh�vs f�r taxering till�mpas i st� llet

best�mmelserna i 3 kap. 16 � taxeringslagen (1990:324).

Riksbanken skall p� beg�ran tillhandah�lla tullmyndigheter uppgifter

som finns hos riksbanken och som r�r betalningar f�r import eller export

av varor.

Om det finns s�rskilda sk�l f�r riksbanken u nderl�ta att l�mna uppgifter

enligt f�rsta och and ra styckena.

Valuiahandel
22 b � Valutahandel f�r bedrivas endast med st�d av tillst�nd av rik s�
banken. N�got tillst�nd beh�vs dock inte f�r k�p och f�rs�ljning av reseva�

luta.

Tillst�nd till valutahandel med allm�nheten (valutahandelstillst�nd)

kan medges k reditinstitut och postverket. Den som har f�tt s�dant till�

st�nd kallas auktoriserad valutahandlare.

Vid pr�vningen skall s�kandens kompetens och soliditet samt allm�nna

l�mplighet beaktas.

' Prop. 1989/90; 135. FiU37, rskr. 343.

background image

valulahandelstiilst�nd kan begr�nsas til! viss val utahandei. Tillst�n-

SFS 1990:751

' det kan f�renas med villkor om

1. begr�ns ningar av s�kandens innehav av tillg�ngar och skulder i ut�

l�ndsk valuta samt, n�r det g�ller fordringar och skulder mot utl�ndska
r�ttssubjekt, i svenska kr onor, och

2. den rapponering som riksbanken finner n�dv�ndig.

53 � Den som upps�tligen eller av grov oaktsamhet l�mnar oriktig upp�
gift i samband med fullg�rande av skyldighet enligt 22 � skall d�mas till

b�ter, om g�rningen inte �r belagd med straff i brottsb alken.

Den som bedriv er valutahandel utan tillst�nd skall d�mas till b�ter eller

f�ngelse h�gst sex m�na der.

1 ringa fall skall inte d�mas till ansvar.

54 � Riksbanken skall u tan hinder av vad som f�reskrivs i 8 kap. 8 � och
9kap. 4 � sekretesslagen (1980:100) underr�tta polismyndighet eller �kla�
garmyndighet om det i verksam het som avses i dessa best�mmelser fram�

kommer uppgifter som ger anledning att anta att ett brott har beg�tts.

Om det finns s�rskilda sk�l f�r riksbanken underl�ta att l�mna s�dan

underr�ttelse.

55 � �tal m ot vice riksbankschef f�r brott som han beg�tt i ut�vningen
av sin tj�nst f�r beslutas endast av finansutskottet eller av fullm�ktige.

Detta g�ller dock inte i fr�ga om brott som beg�tts i ut�vningen av
riksbankens beslutander�tt enligt lagen (1990:749) om valutareglering och
lagen (1990:750) om betalningar till och fr�n utlandet m.m.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1990.

P� regeringens v�gnar

. ; ERIK�SBRINK

Hans Jacobson

(Finansdepanementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.