SFS 1991:1001

911001.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1001 Lag

uikom frän trycket

om ändring i lag en (1988:1385) om Sveriges riksbank;

den 27 juni 1991

Utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 § lagen (1988:1385) om Sveri­

ges riksbank skall ha f öljande lydelse.

3

Med bankinstitut förstås i denna lag bankaktiebolag, sparbanker,

centrala föreningsbanker och utländska bankföretag som fått regeringens

tillstånd att driva bankrörelse från filial här i lande t.

Med kreditinstitut förstås bankinstitut, lokala föreningsbanker, kredit­

aktiebolag, finansbolag, värdepappersinstitut, allmänna pensionsfonden,

försäkringsföretag med svensk koncession, landshypoteks- och stadshypo-
teksinstitutionerna samt Svenska skeppshypotekskassan.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

1694

' Prop. 1990/91: 142, NU37. rskr. 349.

' Senaste lydelse 1990:831.

¬

background image

I-:-

2. Vad som i 3 § sägs om värdepappersinstitut skall ock så gälla sådan

SFS 1991:1001

fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i överg ångsbestämmelserna
till lage n {1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt fond-
kommissionslagen (1979:748).

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Hans Schedin

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.