SFS 1991:1538

911538.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:MUGNFY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:KRXSOC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:KRXSOC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:KRXSOC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:KRXSOC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:MUGNFY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:KRXSOC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:10px;font-family:KRXSOC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:22px;font-family:KRXSOC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:20px;font-family:KRXSOC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:21px;font-family:KRXSOC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:569px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lagom </b></p> <p style="position:absolute;top:569px;left:612px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1991:1538 </b></p> <p style="position:absolute;top:593px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft11">�ndring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank; </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:613px;white-space:nowrap" class="ft12">Utkom fr�n tryck et </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:612px;white-space:nowrap" class="ft12">den 13 december 1991 </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft13">Utf�rdad den 5 decem ber 1991. </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft13">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 34, 41 och 43 �� lagen </p> <p style="position:absolute;top:708px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft13">(1988:1385) om Sveriges riksbank skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft13">34 � Riksbankens verksamhet bedrivs vid ett huvudkontor i Stockholm, </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft13">d�r ocks� fullm�ktige har sitt s�te. </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft13">Riksbanken bedriver dessutom verksamhet vid riksbankskontor och </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft13">riksbanksdep�er till det antal och p� de orter som riksbanken best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft13">41 </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft13">Av fullm�ktige avg�rs </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft13">I 1. fr�gor om f�reskrifter som riktar sig till enskilda, </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft13">2. fr�gan om fastst�llande av arbetsordning samt andra viktigare fr�gor </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft13">om riksbankens organisation och arbetsformer, </p> <p style="position:absolute;top:948px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft13">3. fr�gor om systemet f�r att best�mma kronans v�rde i f�rh�llande till </p> <p style="position:absolute;top:969px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft13">andra valutor, </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft13">4. fr�gor om riktlinjer f�r f�rvaltningen av de tillg�ngar som anges i </p> <p style="position:absolute;top:1013px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft13">11 �, </p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft15">5. fr�gor om viktigare internationella kreditavtal, <br/>6. fr�gor om diskonto och om r�ntevillkor vid ut- och inl�ning enligt </p> <p style="position:absolute;top:1079px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft13">18 � f�rsta stycket samt villkor vid utl�ning enligt 18 � andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft13">' F� rs. 1991/92:10, FiU3, rskr. 13. </p> <p style="position:absolute;top:1138px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft13">^Senaste lydelse 1990:1347. </p> <p style="position:absolute;top:1138px;left:736px;white-space:nowrap" class="ft13">2957 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:63px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1991:1538 </b></p> <p style="position:absolute;top:63px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft21">7. fr�gor om viktigare rekommendationer till eller �verenskommelser </p> <p style="position:absolute;top:83px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft21">med kreditinstitut, </p> <p style="position:absolute;top:106px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft21">8. fr�gor om kassakrav och s�rskild avgift n �r kassakrav inte uppfylls, </p> <p style="position:absolute;top:126px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft24">9. fr�gor om statens kontokredit, <br/>10. fr�gor om f�rv�rv av a ktier eller andelar enligt 24 �, <br/>11. viktigare fr�gor om ackord, avskrivning, neds�ttning eller eftergift </p> <p style="position:absolute;top:191px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft21">av fordran, </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft21">12. fr�gor om uppr�ttande av personalf�rteckning, om beslut som avses </p> <p style="position:absolute;top:236px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft25">i 37 � samt om tills�ttande av tj�nster som riksbanksdirekt�r, avdelnings�<br/>chef eller regionchef, </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">13. fr�gor om skiljande fr�n annan anst�llning �n provanst�llning eller </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft26">om skiljande fr�n uppdrag eller om disciplinansvar, �talsanm�lan, av�<br/>st�ngning eller l�karunders�kning. </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft21">14. fr�gor om vilken personal och vilka uppdragstagare som skall �l�g �</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft21">gas anm�lningsskyldighet enligt 38 � andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft21">15. �vriga fr�gor som enligt denna eller annan lag skall avg�ras av </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft21">fullm�ktige, samt </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft21">16. fr�gor som fullm�ktige finner vara av st�rre vikt eller som </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft21">riksbankschefen h�nskjuter till fullm�ktige. </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft21">�renden som inte skall avg�ras av fullm�ktige avg�rs av riksbanksche�</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft21">fen. I den m�n s�da na �renden inte �r av det slag att de beh�ver pr�vas av </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft26">riksbankschefen, f�r de avg�ras av annan tj�nsteman enligt vad som anges <br/>i arbetsordningen eller i s�rskilda beslut. </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft26">43 � Fullm�ktige skall sammantr�da minst en g�ng varannan vecka. Vid <br/>sammantr�dena skall protokoll f�ras. </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft21">Fullm�ktige �r beslutf�ra n�r minst sex ledam�ter �r n�rvarande. �ren�</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft21">den som kr�ver ett skyndsamt beslut f�r dock avg�ras av fem ledam�ter, </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft26">om minst fyra av dem �r ense om beslutet. Vid omr�stning skall vaije <br/>ledamot ge sin mening till k�nna. Ingen �r dock skyldig att r�sta f�r mer �n </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft21">ett f�rslag. </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft21">Om omr�stning i vissa personalfr�gor finns best�mmelser i 5 � lagen </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft21">(RFS 1980:4) om beslutande organ i fr�gor om disciplinansvar m.m. </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft21">betr�ffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter och i 26 � </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft21">anst�llningsf�rordningen (1965:601). </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1992. </p> <p style="position:absolute;top:878px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft21">BO LUNDGREN </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft21">Hans Schedin </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft21">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft21">2958 </p> <p style="position:absolute;top:1216px;left:625px;white-space:nowrap" class="ft22">r-vv </p> <p style="position:absolute;top:1223px;left:627px;white-space:nowrap" class="ft22">" . " 't </p> <p style="position:absolute;top:1223px;left:661px;white-space:nowrap" class="ft22">" </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> </div>
background image

Lagom

SFS 1991:1538

�ndring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;

Utkom fr�n tryck et

den 13 december 1991

Utf�rdad den 5 decem ber 1991.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 34, 41 och 43 �� lagen

(1988:1385) om Sveriges riksbank skall ha f�ljande lydelse.

34 � Riksbankens verksamhet bedrivs vid ett huvudkontor i Stockholm,

d�r ocks� fullm�ktige har sitt s�te.

Riksbanken bedriver dessutom verksamhet vid riksbankskontor och

riksbanksdep�er till det antal och p� de orter som riksbanken best�mmer.

41

Av fullm�ktige avg�rs

I 1. fr�gor om f�reskrifter som riktar sig till enskilda,

2. fr�gan om fastst�llande av arbetsordning samt andra viktigare fr�gor

om riksbankens organisation och arbetsformer,

3. fr�gor om systemet f�r att best�mma kronans v�rde i f�rh�llande till

andra valutor,

4. fr�gor om riktlinjer f�r f�rvaltningen av de tillg�ngar som anges i

11 �,

5. fr�gor om viktigare internationella kreditavtal,
6. fr�gor om diskonto och om r�ntevillkor vid ut- och inl�ning enligt

18 � f�rsta stycket samt villkor vid utl�ning enligt 18 � andra stycket,

' F� rs. 1991/92:10, FiU3, rskr. 13.

^Senaste lydelse 1990:1347.

2957

background image

SFS 1991:1538

7. fr�gor om viktigare rekommendationer till eller �verenskommelser

med kreditinstitut,

8. fr�gor om kassakrav och s�rskild avgift n �r kassakrav inte uppfylls,

9. fr�gor om statens kontokredit,
10. fr�gor om f�rv�rv av a ktier eller andelar enligt 24 �,
11. viktigare fr�gor om ackord, avskrivning, neds�ttning eller eftergift

av fordran,

12. fr�gor om uppr�ttande av personalf�rteckning, om beslut som avses

i 37 � samt om tills�ttande av tj�nster som riksbanksdirekt�r, avdelnings�
chef eller regionchef,

13. fr�gor om skiljande fr�n annan anst�llning �n provanst�llning eller

om skiljande fr�n uppdrag eller om disciplinansvar, �talsanm�lan, av�
st�ngning eller l�karunders�kning.

14. fr�gor om vilken personal och vilka uppdragstagare som skall �l�g �

gas anm�lningsskyldighet enligt 38 � andra stycket,

15. �vriga fr�gor som enligt denna eller annan lag skall avg�ras av

fullm�ktige, samt

16. fr�gor som fullm�ktige finner vara av st�rre vikt eller som

riksbankschefen h�nskjuter till fullm�ktige.

�renden som inte skall avg�ras av fullm�ktige avg�rs av riksbanksche�

fen. I den m�n s�da na �renden inte �r av det slag att de beh�ver pr�vas av

riksbankschefen, f�r de avg�ras av annan tj�nsteman enligt vad som anges
i arbetsordningen eller i s�rskilda beslut.

43 � Fullm�ktige skall sammantr�da minst en g�ng varannan vecka. Vid
sammantr�dena skall protokoll f�ras.

Fullm�ktige �r beslutf�ra n�r minst sex ledam�ter �r n�rvarande. �ren�

den som kr�ver ett skyndsamt beslut f�r dock avg�ras av fem ledam�ter,

om minst fyra av dem �r ense om beslutet. Vid omr�stning skall vaije
ledamot ge sin mening till k�nna. Ingen �r dock skyldig att r�sta f�r mer �n

ett f�rslag.

Om omr�stning i vissa personalfr�gor finns best�mmelser i 5 � lagen

(RFS 1980:4) om beslutande organ i fr�gor om disciplinansvar m.m.

betr�ffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter och i 26 �

anst�llningsf�rordningen (1965:601).

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1992.

P� regeringens v�gnar

BO LUNDGREN

Hans Schedin

(Finansdepartementet)

2958

r-vv

" . " 't

"

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.