SFS 1992:1641

921641.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1641

om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;

utkom från tiyckct

den 30 december 1992

utfärdad den 21 december 1 992.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs i fråga om lagen (1988:1385) om

Sveriges riksbank

dels att 21 § skall upphöra att gälla,
dels att 22, 53 och 55 §§ skall ha följande lydelse.

'Prop. 1992/93:65, prop. 1992/93:89, prop. 1992/93:126, bet . 1992/93:SkU 18,

rskr. 1992/93:158.

3857

¬

background image

r.1

SFS 1992:1641

22

Efter anmodan av Riksbanken skall ett kreditinstitut eller annat

företag som står under tillsyn av Finansinspektionen till Riksbanken läm­

na de uppgifter som Riksbanken anser nödvändiga för att följa utveckling­

en på valuta- och kreditmarknadema.

Den som har utfört en valutatransaktion är skyldig att till Riksbanken

lämna de uppgifter och för Riksbanken visa upp de handlingar beträffande
transaktionen som behövs som underlag fÖr Riksbankens betalningsba­
lansstatistik. Detsamma gäller den för vars räkning transaktionen har
utförts. Riksbanken meddelar närmare föreskrifter härom. Om någon inte

fullgör föreskriven skyldighet får Riksbanken förelägga honom vite.

Om uppgiftsskyldighet föreligger enligt andra stycket skall den fÖr vars

räkning transaktionen utförs till den som förmedlar denna uppge sitt
personnummer eller organisationsnummer, vad betalningen avser och vil­
ket land betalningen går till eller kommer från samt namn på betalnings­
mottagare i utlandet.

53

Den som inte fullgör sin skyldighet enligt 22 § att lämna uppgifter

eller visa upp handlingar eller lämnar oriktig uppgift när skyldigheten
fullgörs skall dömas till böter, om gärningen inte är belagd med straff i

brottsbalken. Om ett vite har förelagts med stöd av 22 § andra stycket, får
dock inte dömas till straff för gärning som omfattas av föreläggandet.

Den som bedriver valutahandel utan tillstånd skall dömas till böter eller

fängelse högst sex månader.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

55 §'' Åtal mot vice riksbankschef fÖr brott som han begått i utövningen
av sin tjänst får beslutas endast av finansutskottet eller av fullmäktige.

Detta gäller dock inte i fråga om brott som begåtts i utövningen av

Riksbankens beslutanderätt enligt lagen (1992; 1602) om valuta- och kre­

ditreglering.

1. Denna lag träder, såvitt avser 21 §, 22 § andra och tredje styckena

samt 53 och 55 §§, i kr aft den 1 januari 1993.

2. Såvitt avser 22 § första stycket träder denna lag i kraft den dag

regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANNE WIBBLE

Christina Strandman Ullrich
(Finansdepartementet)

3858

^ Senaste lydelse 1990:751.

' Senaste lydelse 1990:751.

" Senaste lydelse 1990:751.

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.