SFS 1974:569

740569.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974: 569 Lag

utkom från t rycket

ändring i lag en (1934:437) för Sveriges riksbank;

utfärdad den 10 maj 1974.

den 2 juli 19 74

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen' i fråga om lagen (1934:437)

för Sveriges riksbank^

delsan 9, 11 och 23 §§ skall upphöra att gälla,
dels att i 8 och 33 §§ ordet 'Konungen' i olika böjningsformer skall

bytas ut mot 'regeringen' i motsvarande form,

delsan I, 2, 6, 10, 13, 17, 25, 27, 28, 30-32 och 38 §§ samt rubriken

till 1 kap. skall ha nedan angivna lydelse.

1 KAP. Inledande bestämmelser

1 § Sveriges riksbank är enligt 9 kap. 12 § regeringsformen myndighet

under riksdagen.

2§ Riksbanken, som enligt 9 kap. 13 § regeringsformen ensam har
rätt att utgiva sedlar, driver bankrörelse enligt denna lag.

Därjämte må riksbanken å sitt sedeltryckeri idka tryckerirörelse och

vid sitt pappersbruk bedriva papperstillverkning.

Riksbanken må ej deltaga i eller driva annan rörelse än den, som

enligt denna lag är riksbanken uttryckligen medgiven.

6

Av riksbanken utgivna sedlar skola utgöra lagligt betalnings­

medel.

1264

' Prop. 1974:35, KU 21. rskr 160.

^ Sen aste lydelse av 8 § 1938:308.

' Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

¬

background image

10 §'' Riksbankens utelöpande sedlar skola motsvaras av följande

SFS 1974: 569

tillgångar sammanräknade:

a) guldmynt och omyntat guld;
b) lätt säljbara statspapper;
c) allmänna

hypoteksbankens och

konungariket Sveriges

stadshypotekskassas obligationer ävensom sådana andra inhemska
obligationer, som noteras å utländsk börs;

d) växlar, betalbara inom eller utom riket;
e) hos bank eller bankir på utrikes ort i räkning innestående, inom

sex månader till betalning förfallna medel, efter avdrag av riksbankens

skuld i dylik r äkning;

f) medel utlånade på bestämd tid av högst tre månader eller med

högst samma uppsägningstid mot säkerhet av sådana statspapper och

obligationer, som omförmälas under b) o ch c), s amt, intill ett belopp
av etthundra miljoner kronor, mot annan säkerhet;

g) tillgodohavande på grund av insats i eller utlåning till Interna­

tionella valutafonden.

13

Riksbanken må köpa och sälja guld och silver.

17

Riksbanken må driva utlåningsrörelse medelst:

a) diskontering av växlar, som förfalla till betalning inom sex

månader;

b) u tlåning mot förbindelse till återbetalning antingen å bestämd tid

av högst sex månader eller ock efter högst tre månaders uppsägning
samt mot pant av obligationer, aktier eller andra värdepapper; dock att

kommun och annan därmed jämförlig samfällighet må, på ovan

stadgade återbetalningsvillkor, kunna erhålla lån utan annan säkerhet
än dess egen förbindelse;

c) utlåning mot förbindelse till å terbetalning å bestämd tid av högst

sex månader i för ening med panträtt, som stiftats genom överlåtelse av

upplagspantbevis eller upplagsbevis, varom stadgas i lagen om upplags­
hus och upplagsbevis, e'.ler upplåtits i varor satta i förvar hos tredje
man, vilken förbundit sig att hålla dem eller deras värde riksbanken

tillhanda, för så vitt den, som utfärdat beviset eller åtagit sig

förbindelsen, prövas därför vederhäftig;

d) beviljande på högst tolv månader av kredit i checkräckning mot

pant av svenska statens, allmänna hypoteksbankens eller konungariket

Sveriges stadshypotekskassas obligationer eller, intill ett belopp av

femton miljoner kronor, mot annan säkerhet.

Riksbanken får dessutom bevilja Sveriges Investeringsbank

Aktiebolag kredit i checkräkning, intill ett belopp av tvåhundra mil­

joner kronor, utan annan säkerhet än bolagets egen förbindelse.

25 § Riksbanken må förvärva sådana fastigheter, som äro avsedda för

inrymmande av riksbankens kontor samt för tryckerirörelsen och

papperstillverkningen.

'' Senaste lydelse 1965:444.

^ Ä ndringen innebär att andra stycket upphävs.

Senaste lydelse 1971:184.

1265

80—SFS 1974

¬

background image

SFS 1974:569

Därjämte må riksbanken, till skyddande av fordran, å offentlig

auktion eller fondbörs eller vid exekutiv försäljning inköpa egendom,

som är för fordringen utmätt eller pantsatt, så ock såsom betalning för

fordran övertaga för fordringen pantsatt eller annan egendom, dock

skall sådan egendom åter avyttras, när så prövas lämpligt och, i varje

fall, när det kan ske utan förlust.

27 § Omedelbart efter varje månads slut skall upprättas en översikt,

utvisande under särskilda rubriker riksbankens tillgångar och skulder.

Denna översikt skall därefter ofördröjligen tryckas och med allmänna
tidningarna utdelas.

Därjämte skall för den sjunde, femtonde, tjugotredje och sista dagen

i varje månad eller, om sådan dag infaller på arbetsfri dag, för näst­
föregående arbetsdag upprättas och i allmänna tidningarna införas

uppgift om riksbankens i 10 § omförmälda tillgångar och utelöpande

sedlar.

28 §' Riksbanken förvaltas enligt 9 kap. 12 § regeringsformen av sju

fullmäktige.

Fullmäktige få icke utöva sina befogenheter på område som är

ockuperat av främmande makt. Vid sammanträde, som hålles när riket

till någon del är ockuperat, skola minst tre fullmäktige vara när­

varande.

30

Statsråd eller fullmäktig i riksgäldskontoret må ej vara full­

mäktig i riksba nken eller vice chef för riksbanken.

31 §' Den som är omyndig eller i konkurstillstånd må ej vara full­

mäktig i riksbanken.

Fullmäktig må ej vara ledamot av styrelse i annan bank än sådan

utländsk bank, i vilken staten genom riksbanken eller annat organ är

delägare.

Vad i d enna paragraf stadgas om fullmäktig gäller även vice chefen

för riksbanken.

32§"' Fullmäktige kunna ej i och för sin befattning med riksbanken

emottaga föreskrifter av någon annan än riksdagen; och äro

fullmäktige för sina åtgärder i denna egenskap riksdagen eller dess
finansutskott och revisorer allena redo skyldiga.

I fråga om ansvarsfrihet för fullmäktige beslutar riksdagen.

38 § De föreskrifter, som utöver denna lag erfordras angående

riksbankens förvaltning, meddelas i lag med reglemente för
riksbanken.

1266

' Senaste lydelse 1949:297.

® Senaste lydelse 1949: 297.

' Senaste lydelse 1949:297.

'O Senaste lydelse 1970:280. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

¬

background image

J''

Denna lag träder i kr aft, såvitt angår ändringen i 25 § e n vecka efter

SFS 1974: 569

den dag, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i

y

Svensk författningssamling, och i övrigt den 1 janu ari 1975.

Ill

CARL GUSTAF

G.E. STRÄNG
(Finansdepartementet)

t-

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.