SFS 1990:1347

901347.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:1347

Utkom från trycket

ojiB äodnng i Sageo (1988.* 1385) om Sveriges riksbank;

> .

den 27 december 1990

•-Kl

utFärdad den 17 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 38 och 41 §§ lagen (198 8:1385)

om Sveriges riksbank skall ha följande lydelse,

i.

38 § Riksbanken beslutar om arbetsordning och de föreskrifter i övrigt' .t ]
som behövs för arbetet inom banken.

Fullmäktig samt sådan personal och uppdragstagare hos riksbanken som

-

riksbanken bestämmer skall skriftligen anmäla sitt innehav och ändring i

2460

' Prop. 1990/91:42, NU 15, rskr. 84.

¬

background image

innehavet av fondpapper som anges i 2 § insiderlagen (1990:1342) till

SFS 1990:1347

riksbanken.

Riksbanken beslutar också i övrigt i enskilda fall i frågor som rör

personal och uppdragstagare hos banken, i den mån inte annat följer av lag

eller beslut av riksdagen eller av riksdagens förvaltningskontor.

41 § Av fullmäktige avgörs

1. författningsfrågor,
2. frågan om fastställande av arbetsordning samt andra viktigare frågor

om riksbankens organisation och arbetsformer,

3. frågor om systemet för att bestämma kronans värde i förhållande till

andra valutor,

4. frågor om riktlinjer för förvaltningen av de tillgångar som anges i 11 § ,
5. frågor om vikti gare internationella kreditavtal,
6. frågor om diskonto och om räntevillkor vid ut- och inlåning enligt

18 § första stycket samt villkor vid utlåning enligt 18 § andra stycket,

7. frågor om viktigare rekommendationer till eller överenskommelser

med kreditinstitut,

8. frågorom kassakrav och särskild avgift när kassakrav inte uppfylls,

9. frågor om statens kontokredit,
10. frågor om förvärv av aktier eller andelar enligt 24 §,

11. viktigare frågor om ackord, avskrivning, nedsättning eller eftergift

av fordran,

12. frågor om upprättande av personalförteckning, om beslut som avses

i 37 § samt om tillsättande av tjänster som riksbanksdirektör, avdelnings­

chef eller direktör för regionkontor,

13. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller

om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, av­
stängning eller läkarundersökning,

14. frågorom vilken personal och vilka uppdra gstagare som skall åläggas

anmälningsskyldighet enligt 38 § andra stycket,

15. övriga frågor som enligt denna eller annan lag skall avgöras av

fullmäktige, samt

16. frågor som fullmäktige finner vara av större vikt eller som riksbanks­

chefen hänskjuter till fullmäktige.

Ärenden som inte skall avgöras av fullmäktige avgörs av riksbanksche­

fen. I de n mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av

riksbankschefen, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som anges
i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

^

1. Denna lag träd er i kraft den 1 februari 1991.

P

2. Den som vid lagens ikra ftträdande innehar fondpapper för vilket han

är anmälningsskyldig enligt 38 § d enna lag skall anmäla innehavet före

utgången av april 1991.

Pä regeringens vägnar

KÅSERI NK

Hans Schedin

(Finansdepartementet)

2461

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.