SFS 1970:1028

701028.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

C- _

1970 • Nr 1023 och 1029

utkom från iryctet den 4-fetr. 1971

Nr 1028

Lag

om rikets mynt^

given Stockholms slott den 17 december 1 970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som följer.

1 §

Konungen har ensam rätt att låta tillverka och utge mynt. Dessa skall vara

lagligt betalningsmedel.

2 §

Myntenheten kallas krona. Kronan delas i etthundra öre.

3 §

Mynt skall finnas i följande namn värden, nämligen fem kronor, en krona,

femtio öre, tjugofem öre, tio öre och fem öre. Dessutom får mynt med ett

namnvärde av tio kronor finnas.

4 §

Om sammansättningen av mynt, i vilka icke ingår guld eller silver, samt

om sådana mynts vikt och utförande förordnar Konungen.

5 §

Mynt som är så slitet att prägeln ej tydligt kan urskiljas eller som van­

ställts eller skadats är icke längre lagligt betalningsmedel.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

2. Genom lagen upphäves

lagen (1873: 31) om rikets mynt,

lagen (1873: 31 s. 7) om övergången till det nj'^a myntsystemet,

lagen (1918:478) om visst undantag från bestämmelserna i lagen om

rikets mynt den 30 maj 1873.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om omräkning av äldre

myntsorter.

4. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till bestämmelser

om guldmynt i den gamla lagen, tillämpas dessa bestämmelser fortfarande.

5. Ettöresmynt och tvåöresmynt samt femöresniynt, som präglats med

stöd av den gamla lagen, upphör att vara lagligt betalningsmedel i riket vid

utgången av juni 1972.

Prop. 1970:190, BaU 79, rskr 47 3.

JP]

¬

background image

2664

1970 . Nr 1028 och 1029

6. Aridra méd stöd åv döA ga inlå lagen präglade niyrit än söiii avses i fö­

regående punkt är alltjämt lagligt betalningsméder.'

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

belcräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. SO

(Finansdepartementet)

G. E . STRÄNG

Ij,

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.