SFS 1962:258

620258.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1962 • Nt 258

533

Nr 258

Lag

om räntereglering och ennssionskontroU (ränteregleringslag);

given Stockholms sloll den 25 maj 1962.

Vi fiUSTAF ADOLF, m e d Gudsnåde, S_ve r i ge s, G 5 t e s och

V e n d e s Konung, göra v e t e r H g t: att Vi, med riksdagen-^, funnit

colt föro rdna som följer.

1 §.

I d en man på grund av utomordentliga omständigheter så prövas nödigt

f,3r all uppnå det mål, som fastställts för riksbanliens penningpolitiska verk­

samhet, må Konungen, på framställning av fullmälctige i riksbanken, för­

ordna att vad h är nedan stadgas om befogenliet för riksbanlcen att föreskri­

va anmälningsskyldighet , högsta ränta (maximiränta), lägsta ränta (mini-

minlnla) eller skyldighet att inhämta tillstånd i fråga om utgivande av vis­

sa skuldebrev helt eller dehis skall äga tillämpning,

2 §.

Med ränta likställes i denna lag varje annan gottgörelse, som utgör veder­

lag v id lå n av penningar och som icke enbart utgör ersättning för särskilda

omkostnader i a nledning av lånet.

3 §.

Stadgandena i donna lag hava ej avseende på ränta, för vars herältnande

eller fastställa nde gälla särskilda bestämmelser, givna i lag eller annan all­

män förfaUnin g eller eljest i beslut, som meddelats av Konungen.

Föreskrift om anmälningsskyldighet må av riksbanken meddelas att gälla,

såvitt rör i nlåning av penningar, för kreditinrättning och annan som hedri­

ver såd an inlåning på räkning som av bank allmänneligen begagnas samt,

såvitt rör utlå ning av penningar, för hankaktiebolag, sparbank, centralkassa

kr jordbrukskredit, jordbrukskassa, postsparbanken, postgirorörelsen, för­

säkringsbolag sa rnt fondstyrelse för förvaltning av medel, vilka ingå till all-

iminna pe nsionsfonden. Till inlåning som nyss sagts bänföres även förränt-

|i"ig hos livförsäkringsbolag av försäkringsbelopp, som förfallit till betal-

irnig.

Anmälningsskyldighet må avse räntesatser och övriga villkor, som tilläm-

nfJI

eller ullåning, ävensom ändring av inlåningsränta och böj-

nnm-'T'

för vilka sist nämnda fall jämväl må föreskrivas att

innof 'lf

göras minst åtta dagar före den avsedda ränteändringen samt

la uppgift om skälen för densamma.

^"^'ses i första stycket meddelas att gälla för viss tid, högst

Giltighetstiden må förlängas med högst sex månader ät gången.

1962; MS; Bo U 1 7; Rs kr 23 3.

¬

background image

'jV^: -

-3^

19G2 - m 258

O §.

Riksbanlvcn iiger föreskriva, att obligationer, förlagsbevis oii

den allmänna rörelsen avsedda skuldebrev ej må utgivas

riksbanken. Vad nu sagts skall dock ej galla skuldebrev

riksgäkiskontorel.

E

7 §.

•[

Tillsyn över efterlevnaden av 1 orcskrifter, som meddelas mert t-

'

na lagCutövas av myndighet som Konungen bestämmer.

KredilinräIlning eller annan, som är underkastad föreskrift

'

ränia eller minimiränla, år skyldig att på anfordran tillbindahS!

myndigliclcn de uppgifter, denna anser nödvändiga för tillsynen

[

8 §.

^

Ilar kreditinrättning^ vid utlåning uppburit högre ranta än riV

i

i?:lst/i!lt såsom maximiränta. skall inrMttniT>«r.n

•,

dit miiiimiränta, som fastställts av rikshanken.

,

Då särskilda .skäl föranleda därtill, må skyldighet som nvss sa^[';lif.- ^

delvis eftergivas.

^

O §.

:

Utgives i strid mot föreskrift, som meddelats jämlikt 6

skiiklehivv-'

a^scs i namnda paragrat, skall utgivaren av skuldebrevet kter förelr• •

•IV

i/c hnTl

__ I •

i. 1

^

VII

.

T "W 1 u y Iicuju .MycKCf SLac

om skyldighet som nyss sagts.

2 Q ^

!

bestämmelserna i denna lag inhämtats av ami:;'.-;

*1

T" utövande av tillsyn enligt 7 § må cj yppas i vklare min;:,

>r ras for alt vinna det med bestämmelserna avsedda ändani t;'.!.

11 §•

Vei nkshankcns beslut enligt denna lag må klagan ej föras.

1 ^ §

uieddela de närmare'bestämmelser, som erfordras k? k

uimpningen av denna lag,

den 1 juli 1002, då giltighetstiden iitgafi"''' ^

' %

^^7) om ränlereglcrlng ni. m.

'

LJOn uva lovon cl.-mi

.1 .

?

i? ,

riA

U 1 ,). t ^

¬

background image

1962 • Kr 258

535

F'rcskrift, som meddelats med :stöd av 5 §, skall icke utgöra hinder

j.^nta soni bestämts i avtal om inlåning eller utlåning, Aulket slu-

f, ik raftträdandet av föreskriften, tillämpas jämväl efter denna tid-

falfdå rätt att uppsäga avtalet föreligger, under en tldrj^md, som

P""! -nr-ir u ppsägningstiden, samt eljest så länge lånet enligt avtalet löper.

som avses i 6 §, skall icke äga tillämpning på skuldebrev, vilka

^(bjudits till allmänheten innan föreskriften trätt i kraft.

' n t alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätfca. Till yttermera

jiava V i detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

j)jl;räfta låtil-

Slorkholms slott den 25 maj 1962.

GUSTAF ADOLF

(L.S.l

(Finansdepartementet)

G. E, STRÄNG

154--<2S00Ö. Soen i^k författningssamling 1962, Nr256—259

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.