SFS 1962:257

620257.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 257

Lag

om pkceriiigskvot för vissa lo-eclifiurätmingar (placeriagsfcvotskg).

giocn Slockhohm slotl den 25 maj 1962.

v T' pUSTAF ADOLF, ni cd G 11 d s ii fi d c. S v c r i u c s, 0 61 »c

\ C a <J L' s Iv o II u 1 1 g, göra v c t r r ] i o-} ⬢ MH V5

, a ^ ' ps o t,

golt förorihia som följtm.

^ ^ ^

^ i-

^ i, med nksdni-ent

1 §.

intlig

tig k:

rt-m. ii.u lyniimgen. pa iramstäilning av fullmäktige i riksbanken\eM-

c " idlt icslil'i^d"? f

f-o,7ina%m plaocring''skvol. SSanS

bestämd tid eller ock galla tills vidare.

tilHmm

utfärda de föreskrifter, som erfordras t::

uuaniimmg av förordnandet.

2 §

Pl^ceringskvot må gälla försäkringsbolagen, sparbM^a

av niciloi

P^^Sjrorörelseii eller fondstyrelserna för förvaltnis;

I

allmänna pensionsfonden.

sparbankerna inä förordnande k

till

biräf tningar, vilkas fonder elior Oinslii t ning uppsl^

inrättninr^ar

inrättningar, eller sädam

ständi"brfor f"

?

speciell beskaffenhet. När särskilda om

01 an led a därtill, mä viss kreditinrättning undantagas.

3 §

cleJviLs^^lvwum'^

förhållandet mellan storleksföräiKlrin|en aa-

ens Tihcerintro"'estamd lidsiicriod (beräkningsperiod) av kreditmrätlDUi!'

en under "

^

(prioriterade placerfngar) och storieksförä*

.qivna undantagen

krattningens samtliga placeringar ined de i a §

roskriftcnia^'^f^^^^^

onligt vad därom stadgas i

sädana et kimV-^ V ,

efter konlantvärden eller nominella Vcärden elle>

q lämna aiivand.as, andra värden.

⬢1}

Iicräknaiulef av placcringskvolcn äro:

,

cl.cckar ocli banktillgodohavanden, med Svdrag tär

⬢'⬢"P. ior,2:r,2;

¬

background image

1962 . Nr 257

581

) av staien ulfiirdade obligationer eller andra sltuldförbindelser,

j av Sverige s allmänna hypoteksbank. Konungariket Sveriges stadshy-

^ckslcassa och Svenska bostadskreditkassan utfärdade obligationer även-

nv liYpoteksakliebolag efter den 1 januari 1959 utfärdade obligationer

"yjliggörande av bostadskreditgivning.

d) Ito

inteckning i fastighet med bebyggelse övervägande för bostä-

. r eller i tomträtt till fastighet med dylik bebyggelse, dock skola under ti-

- [5r f örordnandet utlämnade lån betraktas som prioriterade allenast i

den mån de av.sctls för ny bebyggelse av angivet slag,

e) lån, för vilkas fulla gäldande kommun eller därmed jämförlig samfäl-

]j,i)ict är ansvarig och vilka beviljats för bebj'^ggelse övervägande för bo-

sdder, dock skola nnder tiden för förordnandet utlämnade lån betraktas

som prioriterade allenast i den mån de avsetts för ny bebyggelse av angivet
dag, samt

i) krcdilinrättningen tillhörig fastighet med bebyggelse övervägande för

Loslädcr samt tomträtt till fastighet med dylik bebyggelse, efter avdrag för

lån m ot i nteckning i egendomen, dock skall under tiden för förordnandet

förvärrad ege ndon; betraktas som prioriterad allenast i den mån bebyggel­

sen ä r ny eller förvärvet i värde svarar mot a\'yttring av fastighet med be­

byggelse �verväg ande för bostäder eller av tomträtt till fastighet med dylik

bebyggelse.

Lika med lån enligt första stycket e) skall anses till kommun utlämnad

kredit, mots varande det jämlikt 4 kap. 11 § andra punkten lagen om nytt-

jonderfitt til) fa st egendom beräknade värdet av mark, som kommunen upp­

låtit ine d tomträtt för ny bebyggelse övervägande f�r bostäder.

När omständigheterna föranleda därtill, må riksbanken föreskriva, alt

även an dra placeringar må räknas som prioriterade, under förutsättning att

do avse n y bebyggelse övervägande tor bostäder.

5 §.

Vid beräknandet av placeringskvoten skola från kreditinrättningens samt­

liga p laceringar undantagas:

a) skuld, som avdragits enligt 4 §,

b) lån, som utlämnats av livförsäkringsbolag mot säkerhet i bolagets för-

sakringsbrev ino m återköpsvärdet,

c) lån, som fondstyrelse 1 samband med återlån och till däremot svaran­

de belopp utlä mnat till kreditinrättning, vilken beviljat återlånet, samt

d) återlån, .som utlämnats av kreditinrättningen.

Aaromständiglieterna föranleda därtill, må riksbanken föreskriva att jäm-

viss annan placering undantages.

6 §.

fel procenttal, vartill placeringskvot minst skall uppgå, fastställes av Ko-

nungen. Talet må ej sättas högre än till åttio,

uar .så finnes lämpligt må de kreditinrättningar, som förordnandet gäller,

Mvotuingen in delas i grupper, för vilka kvoten fastställes till olika procent-

JJ- Gnippindelningen skall ske efter storleken av inrättningarnas samtliga

aceringar eller efter rörelsens art.

⬢ 'ulle under beräkningsperioden förändringen av samtliga placeringars

"n;ma in nebära, alt summan nedgått, skall i stället för den fastställda pla-

gälla, att de prioriterade placeringarnas andel av samtliga pla-

"Sar, med de i 5 § angivna undantagen, ej får nedgå.

sJVf.'^'fnrattning, som är eller kaVbliva underkastad placeringskvot, ar

att på aniordran tillhandahålla riksbanken de uppgifter, vilka nks-

¬

background image

19C2 . Nr 257

�:^2

.

bnnlvoii nnser nödvändiga för bedömande av om förordnande erfor^V

fS kvotens faslsirillandc och beräknande,^

Nörmare anvisningar om beräkningsperioder och om uppgiftsgw'..

meddelas av riksbanken.

« s*

riar Icreditinriiltning avvikit från fastställd placeringskvol CIWM.

i G ? tredic si veke t stadgas, skall inrättningen efter föreläggatidp

banken till statsverket utgiva cltjielopp, som motsvarar räntU

tet för den beräkningsperiod, da del. uppstått, bor följande berätv ''

i ^

»I

1 iTv I-

i-» 11 i

J T!

X l_ _

...

*^^*1

efterföljas av rivtt förordnande. Räntesatsen skall utgöra två proccnif?!'

Ritvsbankcn äger medgiva att vid tillämpning av första styclietuliJ/

må ske mellan överskott och underskott under viss lidrymd (utjämnW

riod). Har sådant medgivande lämnats, skall utjämniugspcrlod ersilP

iäknings]ieriod vkl bestämmande av räntan.

"

Har'po.slsparhankeu eller postgiroröretsen a^-vdldt från fastställd

ringskvot, må riksban];en medgiva lic fri cl .se från skyldigliet atl utgi^|!

lopp, som avses i denna iiaragraf, därest inrättningarna saminantagDaii-;!

fyllt ])laceringskraven.

"

Då särskilda skäl föranleda diirlill, må även eljest skyldighet soBKn;;

sagts helt eller delvis eftergivas.

5) §.

över riksbankens beslut enligt denna lag må klagan cj foras.

1. Denna lag träder i kraft den ] juli 19G2 och skall äga giltighet lille

med den 30 juni I9ö5. Lagens I)estämme]scr skola gälla redan föreihå

trädandet med avseende på åtgärder som erfordras för lillämpnIngenå

efter.

2. Förordnande, som meddelas jämlikt denna lag, .skull ej gälla längne

lagen äger giltighet.

Del alla som vederbör hava sig börsamligcn alt cflcrrätta. Til! vik®

yssn hava \i detta med egen liand underskrivit ocli med Vårt kiwgUV

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 2.5 m aj 1002.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

(Finuusdcparlemenlet)

G. E -

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.