SFS 1962:256

620256.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 256

Lag

om liknd itetskvot ock kassakvot för vissa kreditinrättniiigar

(likviditets- ock kassakvotslag);

f/ivcn Slockholms sloU den 25 maj 1902.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vend c s Konung, göra velcrligt; att Vi, med riksdagen^ funnit

golf f(3r ordna som följer.

1 §⬢

I de n mån så prövas oundgängligen nödigt för att uppnå det mål, som

Uslställls för riksbankens penningpolitiska verksamhet, må Konungen, på

frarnslällning av fullmäktige i riksbanken, i enlighet med vad här nedan

Vadgas för ordna om likviditetskvot eller kassakvot. Förordnande skall av­

se \iss bestämd lid eller ock gälla tills vidare.

På riksb anken ankommer att utfärda de föreskrifter, som erfordras för

liliämpning av f örordnandet.

2 §.

Förordnande om liicviditetskvot må gälla bankaktiebolagen, sparbanker­

na, centralkassorna för jordbrukskredit, postsparbanken eller postgirorörel-

i^en. Förordnande om kassakvot må gälla bankaktiebolagen, postsparbanken

dier postg irorörelsen.

Beträffande bankaktiebolagen, sparbankerna och centralkassorna må för­

länande begränsas att avse sådana inrättningar, vilkas fonder eller omslut-

ni_ng uppgår till visst belopp, särskilt angivet för varje slag av inrättningar.

särskilda o mständigheter föranleda därtill, må "vdss kr editinrättning nn-

äantagas.

3 §

'^'^"''⬢^'^c^skvol a vses förhållandet vid viss beräkningstidpunkt mellan

in

l^J'cditinrdttningens likvida medel, bestämt enligt 4 §, ocb

"ratlijingens s amtliga förbindelser med de i 5 § angivna undantagen.

T'll

^

"1 grund för bestämmandet av nettobeloppet av likvida medel lägges

^"nuunn QL rr.i;
�~-r/ / ""eliggande kassa jämte medel, som innestå i riksbanken eller riks-

aaldskonlorPt

s"mman ay följande tillgångar:

'ilJ

kassa jämte ]

J dskontoret,

c\

checkar ock postremissväxlar,

oral

go^ohavande hos annan kreditinrättning, som kan underkastas för-

likviditetskvot,

52; B:oU 17; Rslcr 233.

SoffisJ; frlr/alfningssarn/ing 19S2, ,Vr 250�259

¬

background image

50{5

1903 . Nr 256

fl) av si alen utfärdade skattkamniarväxJar. ob]iffationr.T-

förbindelser, allt till marknadsvärdet,

^

^

antirj,^

red is Ii

sälts.

"

elief

Nettobeloppet av likvida medel lUgöres av summan enlifff f-

minskad med:

törsta s ivr;.,i

a) skuld till riksbanken och förpliktelse pä grund av vivni

^

kontcrats i riksbanken, dock ej utrikes växel,

'

'

fd;.

b) skuld till annan kreditinrättning, som kan undcrknt-fo, r- .

om likviditetskvot, dock med iakttagande i fräga om krcditinrytT^"^''''^^'-^

förbindelser liuvudsaldigen utgöras av inlåning frän en särskiM

'

kreditinrättningar, alt sådan inlåning avdrages allenast i den ni-\n nf / '

havande hos inrättning inom gruppen upptagits såsom tillaån-^ enli.? r . ⬢

stycket c), samt

^

c) kortfristig skuld till utländsk bank eller bankir.

När omständigheterna föranleda därtill, må riksbanken föreskrivadrN ^

aven andra tillgångar må inräknas i brnllosumman, dels att i nämnda

naa lelve ma inräknas tillgångar i utländsk valuta, efter avdra"

I s adan valuta, med mer än som svarar mot viss del av kredilinniltniti^r

samtliga fnrbmdciser med de i 5 § angivna undantagen, dels all vi ssci-.

vissa skii dgrupper enligt andra stycket icke skola avdragas vid h estämtnv '

det av nettobeloppet.

5

\id bciäkiiandct av likviditetskvoten skola från förbindelserna u ml:"'

tagas:

a) Skuld, som nvdragils enligt 4 §,

b) beviljada men icke disponerade krediter,

c) garantitörbindelser,
""V -

^beträffande vilka Konungen jämlikt särskilt sladijiK

ni^iV

skola anses såsom inlåning,'samt

iin> I

^ sam band med ålcrlån och till

däremot svarande

pcusionsk^^^^

förvaltning av medel, vilka inga till ai m-kr:

iämvl'!föranleda därlill, må riksbanken föreskriva.

I SS el ler vissa andra förbindelser undantagas.

⬢ättnincrn,- -1

liu.me an un rjugotcni ocli i iraga om aiiui.'--

till femtio. ' "

, , ,,,,,

IV r tkshmVl",!'''

må de kreditinrättningar, som förordnandet^ '

ccnUarr^n^

f^br vilka kvoten fastställcs tiH o l.hU;., :

liqa förbin^

^tlcr storleken av inrättmngann»^ ⬢

^"^tundclser med de i 5 § angivna undantagen eller efter rörel-"-

diti]irät\ninrtpTi?^-^^^^ förhållandet vid viss beräkningstidpunkt

förbindelser"^!!!

j'lk.slrankcn inneståendc medel och inrfdtninj?<bi

ed de 1 5 g angivna undantagen.

av

¬

background image

19G2 . Kr 25G

529

net procenttal) va rtill kassakvot minst skall uppgå, fastställes av riksban-

Tfllet må e j sättas högre än till femton. Vid dess fastställande må till-

{ijnpas va d i 6 §

stycket stadgas,

8 §,

Oavsett föro rdnande enligt denna lag skola bankaktiebolag, sparbanlc och

j,[,jralkassa för jordbrukskredit iakttaga bestämmelserna om kassareserv i

om bank rörelse, lagen om sparbanker och lagen om jordbrukskasse-

rSrelscn.

9 §⬢

Kreditinrättning, som är eller kan bliva underkastad förordnande enligt

denna la g, är skyldig att på aniordran tillhandahålla riksbanken de uppgif­

ter, v ilka riksbanken anser nödvändiga för bedömande av om förordnande

erfordras samt för kvoternas faststullande och beräknande.

Föreskrift om berakningstidpunkler samt närmare anvisningar om upp­

giftsskyldigheten meddelas av riksbanken.

10 §.

Har kreditinrättning avvikit från fastställd likviditetskvot eller kassakvot,

sbil inrättningen efter föreläggande av riksbanken till statsverket utgiva

ett belopp, som motsvarar ränta å underskottet. Räntan skall avse tiden

från nästfö regående beräkningstillfälle eller, där tidigare beräkning ej ägt

rum, från förordnandets ikraftträdande till det beräkningstillfälle, då un­

derskottet förelåg. Räntesatsen fastställes av riksbanken, i fråga om likvidi­

tetskvot till högst fyra procent för år samt i fråga om kassakvot till högst

tre procentenheter över riksbankens lägsta diskonto vid diskontering av

växlar på högst tre månader.

Pdicshanken äg er medgiva, alt vid tillämpning av första slycleet utjämning

må sk e mellan överskott och underskott under viss tidrymd (uljäinnings-

perwd). Räntan skall därvid beräknas å det genomsnittliga underskottet vid

kräkningslillfällena inom utjämningsperioden samt avse denna period.

Ilar centralkassa för jordhriikskredit avvikit från fastställd likviditetskvot,

luå rikshanken medgiva befrielse från skyldighet att utgiva belopp, som

avses i denna paragraf, därest samtliga centralkassor sammantagna uppfyllt

likviditetskraven. Vad nu sagts skall, i fråga om såväl llkxåditetskvot som

kassakvot, äga motsvarande tillämpning med avseende pä postsparbanken

postgirorörelsen.

Då särsk ilda skäl föranleda därtill, må även eljest skyklighel som ovan

helt eller delvis eftergivas.

,,

.

11 §.

k'\er rik sbankens beslut enligt denna lag må klagan ej föras.

bi

träder i kraft den 1 juli 1962, då giltighetstiden utgår tor

rnp^") 1

^949 (nr 314) angående rätt för Konungen att i vissa fall

cla sä rskilda bestämmelser om bankalctiebolags kassareserv.

beS"

nya lagen skall aga giltighet till och med den 30 juni 1965. Lagens

tämmelser skola gälla redan före ikraftträdandet med avseende på åtgär-

som er fordras för tillämpningen därefter.

Iräfr

äldre lagens bestämmelser skola alltjämt lända till efterrättelse be-

laade förhållanden, som hänföra sig till lagens giltighetstid,

än iV'^^^'^j'^iaande, som meddelas jämlikt den nya lagen, skall ej gälla längre

gen ager giltighet.

⬢ i

(.⬢

!(⬢' .

.-i

f 1

'"»⬢ ⬢

. .

.1

. " -I ⬢

b ' ⬢

:

; / ,)'

i ⬢

! ⬢

; I :i

'r:'

. 'i:

: . i.'.'-:

Vi;

ip

¬

background image

⬢)30

19G2 ⬢

250 och 257

Del alio som vcdcrLör iiava sig hörsamligen nit ertcri-Uln -r-

^

visso hava ^'i <Iclla med egen linnd underskrivit ocb med v.\

hekräHa läLit.

»"Eld

Stoekliolms slott den 25 maj 1902.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

2

so

(Finansdcimrleincntet)

^

,

E- STR-IWG rf

⬢d

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.