SFS 1993:7 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

SFS 1993_7 Lag om ändring i lagen (1988_1385) om Sveriges riksbank

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:7

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;

Utkom från trycket

den 19 januari 1993

utfärdad den 7 januari 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1988:1385) om

Sveriges riksbank skall föras in en ny paragraf, 42 a §, av följande lydelse.

42 a § I viktigare frågor som berör Bankstödsnämndens verksamhetsom-
råde eller som i övrigt har samband med betalningssystemets stabilitet,
skall Riksbanken samråda med Finansinspektionen, Riksgäldskontoret
och Bankstödsnämnden. Vid ett sådant samråd skall Riksbanken lämna
berörda myndigheter de uppgifter som behövs.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1993.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Hans Schedin
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1992/93:135, bet. 1992/93: NU16, rskr. 1992/93:155.

8

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.