SFS 1994:1069 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

SFS 1994_1069 Lag om ändring i lagen (1988_1385) om Sveriges riksbank

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1069

Utkom från trycket
den 29 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 35 § lagen (1988:1385) om Sveri-

ges riksbank skall ha följande lydelse.

1

Bet. 1993/94: KU48, rskr. 1993/94:407.

2244

background image

2245

SFS 1994:1069

35 § Vid huvudkontoret finns en revisionsenhet samt de övriga enheter
som fullmäktige beslutar.

Under fullmäktige leds Riksbankens verksamhet av riksbankschefen.

Verksamheten vid revisionsenheten leds dock av fullmäktige, om annat
inte följer av lagen (1988:46) om revision av riksdagsförvaltningen m. m.

Ärendenas fördelning mellan enheterna skall framgå av en arbetsord-

ning för Riksbanken.

Revisionsenheten vid Riksbanken utför också revision av riksdagens

förvaltningskontor, Riksdagens ombudsmän och Riksdagens revisorer en-
ligt revisionsplaner som fastställs av respektive myndighet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om revision som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Per Håkansson
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.