SFS 1994:1539 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

SFS 1994_1539 Lag om ändring i lagen (1988_1385) om Sveriges riksbank

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1539
Utkom från trycket
den 23 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1988:1385) om

Sveriges riksbank

dels att 30 § skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 5 § skall lyda "Sedlar och mynt".

30 § Vid planeringen och genomförandet av Riksbankens verksamhet i
fred skall de krav beaktas som totalförsvaret ställer.

Vid beredskapsplaneringen skall Riksbanken samråda med Finansin-

spektionen i frågor om finansiella tjänster och med Kommerskollegium i
frågor som har samband med utrikeshandeln.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Per Håkansson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1994/95:47, bet. 1994/95:FiU3, rskr. 1994/95:73.

5919

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.