SFS 1996:1008 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank / SFS 1996:1008 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
SFS 1996_1008 Lag om ändring i lagen (1988_1385) om Sveriges riksbank

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1008
Utkom från trycket
den 12 november 1996

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;

utfärdad den 24 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1988:1385) om

Sveriges riksbank

dels att 22 b § skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 22 b § skall utgå,
dels att 53 § skall ha följande lydelse.

53 §3 Den som inte fullgör sin skyldighet enligt 22 § att lämna uppgifter
eller visa upp handlingar eller lämnar oriktig uppgift när skyldigheten full-
görs skall dömas till böter, om gärningen inte är belagd med straff i brotts-
balken. Om ett vite har förelagts med stöd av 22 § andra stycket, får dock
inte dömas till straff för gärning som omfattas av föreläggandet.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Mats Walberg

(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:216, bet. 1996/97: NU5, rskr. 1996/97:11.

2

Senaste lydelse av 22 b § 1993:1701

rubriken närmast före 22 b § 1990:751.
3

Senaste lydelse 1992:1641. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

1719

2

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.