SFS 2003:186 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank / SFS 2003:186 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
030186.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utfärdad den 24 april 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 1 § och 4 kap. 1 § lagen

(1988:1385) om Sveriges riksbank

2

skall ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

Ledamöter av fullmäktige får inte

1. vara statsråd,
2. vara ledamot av Riksbankens direktion,
3. vara ledamot eller suppleant i styrelsen för en bank eller ett annat före-

tag som står under Finansinspektionens tillsyn eller

4. inneha en annan anställning eller ett annat uppdrag som gör dem

olämpliga för uppdraget som fullmäktig.

Ledamöterna får inte heller vara underåriga, i konkurs, underkastade nä-

ringsförbud eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Om en ledamot tar en sådan anställning eller ett sådant uppdrag som kan

strida mot bestämmelserna i första stycket, skall riksdagen på förslag av fi-
nansutskottet entlediga ledamoten från uppdraget i fullmäktige. De anställ-
ningar eller uppdrag som en ledamot tar skall anmälas till riksdagen.

Denna bestämmelse finns i tilläggsbestämmelsen 8.7.1 till riksdagsord-

ningen.

4 kap.

1 §

Uppkommer i Riksbankens verksamhet anledning att väcka en fråga

om författningsändring eller någon annan åtgärd från statens sida, får full-
mäktige eller direktionen inom sitt respektive ansvarsområde göra framställ-
ning i ämnet till riksdagen enligt tilläggsbestämmelsen 3.8.3 till riksdagsord-
ningen eller till regeringen.

Innan en framställning till riksdagen eller regeringen görs skall fullmäktige

och direktionen samråda med varandra.

1

2002/03:RS1, bet. 2002/03:KU15, rskr. 2002/03:130.

2

Lagen omtryckt 1999:19.

SFS 2003:186

Utkom från trycket
den 13 maj 2003

background image

2

SFS 2003:186

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Carina Lindfelt
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.