SFS 1998:662 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank / SFS 1998:662 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
980662.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1988:1385) om Sve-

riges riksbank att 12 § skall ha följande lydelse.

12 §

2

I valutapolitiskt syfte får Riksbanken

1. köpa, sälja och förmedla utländsk valuta, utländska statspapper, andra

lätt omsättningsbara skuldebrev i utländsk valuta och guld samt rättigheter
och skyldigheter som anknyter till nämnda tillgångar,

2. ge ut egna skuldebrev i utländsk valuta för de ändamål som avses i 1 §

andra stycket lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Håkan Klahr
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:154, bet. 1997/98:FiU29, rskr. 1997/98:253.

2

Senaste lydelse 1995:969.

SFS 1998:662

Utkom från trycket
den 24 juni 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.