SFS 1998:1405 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

981405.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utfärdad den 26 november 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1988:1385) om Sve-

riges riksbank

2

dels

att 55 § skall upphöra att gälla,

dels

att 4, 10, 20, 29, 31-35, 38-50 och 56 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 9 § skall lyda ”Valuta- och penningpolitik”,

dels

att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 33a, 33b, 39a och

41a §§, av följande lydelse.

4 §

Riksbanken har enligt 9 kap. 12 § regeringsformen ansvar för penning-

politiken

.

Målet för Riksbankens verksamhet skall vara att upprätthålla ett fast

penningvärde.

Riksbanken skall också främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

10 §

Riksbanken skall besluta om tillämpningen av det växelkurssystem

som regeringen beslutat om.

20 §

3

I penningpolitiskt syfte får Riksbanken genom beslut i enskilda fall

uppställa kassakrav gentemot kreditinstitut.

Med kassakrav avses att viss andel, högst femton procent, av kreditinstitu-

tets placeringar eller förbindelser, beräknade på det sätt Riksbanken i det en-
skilda fallet bestämmer, skall under angiven tid motsvaras av medel som
med eller utan räntegottgörelse skall innestå på räkning för institutet i Riks-
banken. I den utsträckning Riksbanken i det enskilda fallet bestämmer lik-
ställs med sådana medel kreditinstitutets inneliggande kassa.

För ett utländskt kreditinstitut som har rätt att driva verksamhet från filial

här i landet beräknas kassakravet på filialens placeringar eller förbindelser.

29 §

Uppkommer i Riksbankens verksamhet anledning att väcka en fråga

om författningsändring eller någon

annan åtgärd från statens sida, får

1

Prop. 1997/98:40, bet. 1997/98:KU15, rskr. 1997/98:147, bet. 1998/99:KU2, rskr.

1998/99:6.

2

Senaste lydelse av 55 § 1992:1641.

3

Senaste lydelse 1992:1619.

SFS 1998:1405

Utkom från trycket
den 4 december 1998

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utfärdad den 26 november 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1988:1385) om Sve-

riges riksbank

2

dels

att 55 § skall upphöra att gälla,

dels

att 4, 10, 20, 29, 31-35, 38-50 och 56 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 9 § skall lyda ”Valuta- och penningpolitik”,

dels

att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 33a, 33b, 39a och

41a §§, av följande lydelse.

4 §

Riksbanken har enligt 9 kap. 12 § regeringsformen ansvar för penning-

politiken

.

Målet för Riksbankens verksamhet skall vara att upprätthålla ett fast

penningvärde.

Riksbanken skall också främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

10 §

Riksbanken skall besluta om tillämpningen av det växelkurssystem

som regeringen beslutat om.

20 §

3

I penningpolitiskt syfte får Riksbanken genom beslut i enskilda fall

uppställa kassakrav gentemot kreditinstitut.

Med kassakrav avses att viss andel, högst femton procent, av kreditinstitu-

tets placeringar eller förbindelser, beräknade på det sätt Riksbanken i det en-
skilda fallet bestämmer, skall under angiven tid motsvaras av medel som
med eller utan räntegottgörelse skall innestå på räkning för institutet i Riks-
banken. I den utsträckning Riksbanken i det enskilda fallet bestämmer lik-
ställs med sådana medel kreditinstitutets inneliggande kassa.

För ett utländskt kreditinstitut som har rätt att driva verksamhet från filial

här i landet beräknas kassakravet på filialens placeringar eller förbindelser.

29 §

Uppkommer i Riksbankens verksamhet anledning att väcka en fråga

om författningsändring eller någon

annan åtgärd från statens sida, får

1

Prop. 1997/98:40, bet. 1997/98:KU15, rskr. 1997/98:147, bet. 1998/99:KU2, rskr.

1998/99:6.

2

Senaste lydelse av 55 § 1992:1641.

3

Senaste lydelse 1992:1619.

SFS 1998:1405

Utkom från trycket
den 4 december 1998

background image

2

SFS 1998:1405

fullmäktige eller direktionen inom sitt respektive ansvarsområde göra fram-
ställning i ämnet till riksdagen eller regeringen.

Innan en framställning till riksdagen eller regeringen görs skall fullmäk-

tige och direktionen samråda med varandra.

31 §

Enligt 9 kap. 12 § regeringsformen har Riksbanken elva fullmäktige,

som väljs av riksdagen.

Fullmäktige väljer inom sig en ordförande samt en vice ordförande.

32 §

Enligt 9 kap. 12 § regeringsformen leds Riksbanken av en direktion,

som utses av fullmäktige. Direktionen består av sex ledamöter som utses för
en tid av sex år. Fullmäktige utser ordförande i direktionen, som samtidigt
skall vara chef för Riksbanken, och minst en vice ordförande, som samtidigt
skall vara vice riksbankschef.

Fullmäktige skall när det behövs bestämma i vilken inbördes ordning vice

riksbankschefer skall tjänstgöra i riksbankschefens ställe när riksbanksche-
fen har förhinder.

33 §

Ledamöter av fullmäktige får inte

1. vara statsråd,
2. vara ledamot i direktionen,
3. vara ledamot eller suppleant i styrelsen för en bank eller annat företag

som står under Finansinspektionens tillsyn, eller

4. inneha annan anställning eller annat uppdrag som gör dem olämpliga

för uppdraget som fullmäktig.

Ledamöterna får inte heller vara underåriga, i konkurs, underkastade nä-

ringsförbud eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Om en ledamot tar en sådan anställning eller ett sådant uppdrag som kan

strida mot bestämmelserna i första stycket skall riksdagen entlediga ledamo-
ten från uppdraget i fullmäktige.

33 a §

Ledamöter av direktionen får inte

1. vara ledamot av riksdagen,
2. vara statsråd,
3. vara anställd i Regeringskansliet,
4. vara anställd centralt av ett politiskt parti,
5. vara ledamot eller suppleant i styrelsen för en bank eller annat företag

som står under Finansinspektionens tillsyn, eller

6. inneha annan anställning eller annat uppdrag som gör dem olämpliga

att vara direktionsledamot.

Ledamöterna får inte heller vara underåriga, i konkurs, underkastade nä-

ringsförbud eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Om en ledamot tar en sådan anställning eller ett sådant uppdrag som kan

strida mot bestämmelserna i första stycket skall ledamoten genast anmäla det
till fullmäktige.

Under ett år efter det att en ledamots anställning har upphört får ledamo-

ten inte utan fullmäktiges medgivande inneha sådan anställning eller sådant
uppdrag som avses i första stycket 5 och 6.

background image

2

SFS 1998:1405

fullmäktige eller direktionen inom sitt respektive ansvarsområde göra fram-
ställning i ämnet till riksdagen eller regeringen.

Innan en framställning till riksdagen eller regeringen görs skall fullmäk-

tige och direktionen samråda med varandra.

31 §

Enligt 9 kap. 12 § regeringsformen har Riksbanken elva fullmäktige,

som väljs av riksdagen.

Fullmäktige väljer inom sig en ordförande samt en vice ordförande.

32 §

Enligt 9 kap. 12 § regeringsformen leds Riksbanken av en direktion,

som utses av fullmäktige. Direktionen består av sex ledamöter som utses för
en tid av sex år. Fullmäktige utser ordförande i direktionen, som samtidigt
skall vara chef för Riksbanken, och minst en vice ordförande, som samtidigt
skall vara vice riksbankschef.

Fullmäktige skall när det behövs bestämma i vilken inbördes ordning vice

riksbankschefer skall tjänstgöra i riksbankschefens ställe när riksbanksche-
fen har förhinder.

33 §

Ledamöter av fullmäktige får inte

1. vara statsråd,
2. vara ledamot i direktionen,
3. vara ledamot eller suppleant i styrelsen för en bank eller annat företag

som står under Finansinspektionens tillsyn, eller

4. inneha annan anställning eller annat uppdrag som gör dem olämpliga

för uppdraget som fullmäktig.

Ledamöterna får inte heller vara underåriga, i konkurs, underkastade nä-

ringsförbud eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Om en ledamot tar en sådan anställning eller ett sådant uppdrag som kan

strida mot bestämmelserna i första stycket skall riksdagen entlediga ledamo-
ten från uppdraget i fullmäktige.

33 a §

Ledamöter av direktionen får inte

1. vara ledamot av riksdagen,
2. vara statsråd,
3. vara anställd i Regeringskansliet,
4. vara anställd centralt av ett politiskt parti,
5. vara ledamot eller suppleant i styrelsen för en bank eller annat företag

som står under Finansinspektionens tillsyn, eller

6. inneha annan anställning eller annat uppdrag som gör dem olämpliga

att vara direktionsledamot.

Ledamöterna får inte heller vara underåriga, i konkurs, underkastade nä-

ringsförbud eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Om en ledamot tar en sådan anställning eller ett sådant uppdrag som kan

strida mot bestämmelserna i första stycket skall ledamoten genast anmäla det
till fullmäktige.

Under ett år efter det att en ledamots anställning har upphört får ledamo-

ten inte utan fullmäktiges medgivande inneha sådan anställning eller sådant
uppdrag som avses i första stycket 5 och 6.

background image

3

SFS 1998:1405

33 b §

Fullmäktiges rätt att skilja en ledamot av direktionen från hans an-

ställning följer av 9 kap. 12 § regeringsformen.

Talan mot beslut om skiljande från anställning skall ske inom två månader

från delgivning av beslutet. Riksbankschefen får föra talan vid EG-domsto-
len. Övriga ledamöter får väcka talan i Högsta domstolen.

Högsta domstolen får förklara ett beslut om skiljande från anställning

ogiltigt.

Väcks inte talan inom den tid som föreskrivs i andra stycket har parten

förlorat sin talan.

34

§

4

Riksbanken bedriver verksamhet vid ett huvudkontor i Stockholm,

där också fullmäktige och direktionen har sitt säte.

Riksbanken får

dessutom

bedriva verksamhet vid riksbankskontor och

riksbanksdepåer till det antal och på de orter som Riksbanken bestämmer.

35 §

5

Vid huvudkontoret skall det finnas en revisionsenhet samt de övriga

enheter som

Riksbanken beslutar.

Verksamheten vid revisionsenheten leds av fullmäktige, om inte annat föl-

jer av lagen (1988:46) om revision av riksdagsförvaltningen m.m.

Fördelningen av ärenden mellan enheterna skall framgå av den arbetsord-

ning som avses i 38 §.

Revisionsenheten vid Riksbanken utför också revision av Riksdagens för-

valtningskontor, Riksdagens ombudsmän och Riksdagens revisorer enligt re-
visionsplaner som fastställs av respektive myndighet.

38 §

6

Fullmäktige beslutar om arbetsordning i Riksbanken

.

Fullmäktig

samt sådan

personal och uppdragstagare hos Riksbanken som

Riksbanken bestämmer skall skriftligen anmäla sitt innehav och ändring i
innehavet av finansiella instrument som anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980)
om handel med finansiella instrument till Riksbanken. Detta gäller dock inte
för ordföranden och vice ordföranden i fullmäktige samt ledamöter i direk-
tionen.

Riksbanken beslutar i övrigt i enskilda fall i frågor som rör personal och

uppdragstagare hos banken, i den mån inte annat följer av lag eller beslut av
riksdagen eller av Riksdagens förvaltningskontor.

39 §

Bestämmelser om ersättning till ledamöter och suppleanter i

full-

mäktige finns i lagen (1989:185

)

om arvoden m.m. för uppdrag inom riksda-

gen, dess myndigheter och organ.

Lön och andra anställningsförmåner för ledamöter i direktionen fastställs

av fullmäktige.

39 a §

Ordföranden och vice ordföranden i fullmäktige samt ledamöterna i

direktionen skall till riksdagen skriftligen anmäla

1. innehav av finansiella instrument som anges i 1 kap. 1 § lagen

(1991:980) om handel med finansiella instrument,

4

Senaste lydelse 1991:1538.

5

Senaste lydelse 1994:1069.

6

Senaste lydelse 1996:1021.

background image

3

SFS 1998:1405

33 b §

Fullmäktiges rätt att skilja en ledamot av direktionen från hans an-

ställning följer av 9 kap. 12 § regeringsformen.

Talan mot beslut om skiljande från anställning skall ske inom två månader

från delgivning av beslutet. Riksbankschefen får föra talan vid EG-domsto-
len. Övriga ledamöter får väcka talan i Högsta domstolen.

Högsta domstolen får förklara ett beslut om skiljande från anställning

ogiltigt.

Väcks inte talan inom den tid som föreskrivs i andra stycket har parten

förlorat sin talan.

34

§

4

Riksbanken bedriver verksamhet vid ett huvudkontor i Stockholm,

där också fullmäktige och direktionen har sitt säte.

Riksbanken får

dessutom

bedriva verksamhet vid riksbankskontor och

riksbanksdepåer till det antal och på de orter som Riksbanken bestämmer.

35 §

5

Vid huvudkontoret skall det finnas en revisionsenhet samt de övriga

enheter som

Riksbanken beslutar.

Verksamheten vid revisionsenheten leds av fullmäktige, om inte annat föl-

jer av lagen (1988:46) om revision av riksdagsförvaltningen m.m.

Fördelningen av ärenden mellan enheterna skall framgå av den arbetsord-

ning som avses i 38 §.

Revisionsenheten vid Riksbanken utför också revision av Riksdagens för-

valtningskontor, Riksdagens ombudsmän och Riksdagens revisorer enligt re-
visionsplaner som fastställs av respektive myndighet.

38 §

6

Fullmäktige beslutar om arbetsordning i Riksbanken

.

Fullmäktig

samt sådan

personal och uppdragstagare hos Riksbanken som

Riksbanken bestämmer skall skriftligen anmäla sitt innehav och ändring i
innehavet av finansiella instrument som anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980)
om handel med finansiella instrument till Riksbanken. Detta gäller dock inte
för ordföranden och vice ordföranden i fullmäktige samt ledamöter i direk-
tionen.

Riksbanken beslutar i övrigt i enskilda fall i frågor som rör personal och

uppdragstagare hos banken, i den mån inte annat följer av lag eller beslut av
riksdagen eller av Riksdagens förvaltningskontor.

39 §

Bestämmelser om ersättning till ledamöter och suppleanter i

full-

mäktige finns i lagen (1989:185

)

om arvoden m.m. för uppdrag inom riksda-

gen, dess myndigheter och organ.

Lön och andra anställningsförmåner för ledamöter i direktionen fastställs

av fullmäktige.

39 a §

Ordföranden och vice ordföranden i fullmäktige samt ledamöterna i

direktionen skall till riksdagen skriftligen anmäla

1. innehav av finansiella instrument som anges i 1 kap. 1 § lagen

(1991:980) om handel med finansiella instrument,

4

Senaste lydelse 1991:1538.

5

Senaste lydelse 1994:1069.

6

Senaste lydelse 1996:1021.

background image

4

SFS 1998:1405

2. innehav av andel i ett handelsbolag eller en ekonomisk förening utom

bostadsrättsförening samt andel i en motsvarande utländsk juridisk person,

3. ägande, helt eller delvis, av näringsfastighet enligt 1 kap. 5 § kommu-

nalskattelagen (1928:370),

4. avtal av ekonomisk karaktär med tidigare arbetsgivare, såsom avtal om

löne- eller pensionsförmån som lämnas under den tid som omfattas av upp-
draget i fullmäktige eller anställningen i direktionen, och

5. krediter eller andra skulder samt villkoren för dessa.
Anmälan av tillgångar och avtal enligt första stycket 2–4 behöver inte gö-

ras om dessa tillsammans understiger ett marknadsvärde på 500 000 kronor.
Detsamma gäller krediter och andra skulder enligt första stycket 5 om dessa
tillsammans understiger 500 000 kronor.

Anmälan enligt första stycket skall göras när uppdraget eller anställningen

påbörjas. Behöver enligt andra stycket tillgångar och avtal eller krediter och
andra skulder inte anmälas vid denna tidpunkt skall anmälan ske senast inom
fyra veckor från det att den i andra stycket angivna gränsen uppnåtts.

Anmälan skall därefter göras av förändring som innebär att
1. tillgång som avses i första stycket 1 förvärvas,
2. det sammanlagda värdet av tillgångar och avtal enligt första stycket 2–4

eller det sammanlagda beloppet av krediter och andra skulder enligt första
stycket 5 förändrats med mer än 100 000 kronor sedan anmälan senast gjor-
des, under förutsättning att det sammanlagda värdet eller beloppet efter för-
ändringen inte understiger 500 000 kronor eller

3. villkorsändring sker beträffande krediter och andra skulder som har an-

mälts.

Anmälan av sådana förändringar som avses i fjärde stycket skall göras se-

nast fyra veckor från det att förändringen inträffade.

40 §

7

Hos Riksbanken skall det finnas en personalansvarsnämnd med riks-

bankschefen som ordförande. Nämnden skall därutöver bestå av, förutom
personalföreträdarna, de ledamöter som Riksbanken utser. Följande frågor
skall, om de rör andra än ledamöter av direktionen

,

prövas av ansvarsnämn-

den:

1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock

inte i fråga om provanställning,

2. disciplinansvar,
3. åtalsanmälan,
4. avstängning.
Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften

av de andra ledamöterna är närvarande.

41 §

8

Fullmäktige skall

1. utse ledamöter i direktionen enligt 9 kap. 12 § regeringsformen, chef

för Riksbanken samt fastställa inbördes ordning mellan vice riksbankschefer
enligt 32 §,

2. besluta om lön och andra anställningsförmåner för ledamöterna i direk-

tionen enligt 39 § andra stycket,

7

Senaste lydelse 1997:104.

8

Senaste lydelse 1997:104.

background image

4

SFS 1998:1405

2. innehav av andel i ett handelsbolag eller en ekonomisk förening utom

bostadsrättsförening samt andel i en motsvarande utländsk juridisk person,

3. ägande, helt eller delvis, av näringsfastighet enligt 1 kap. 5 § kommu-

nalskattelagen (1928:370),

4. avtal av ekonomisk karaktär med tidigare arbetsgivare, såsom avtal om

löne- eller pensionsförmån som lämnas under den tid som omfattas av upp-
draget i fullmäktige eller anställningen i direktionen, och

5. krediter eller andra skulder samt villkoren för dessa.
Anmälan av tillgångar och avtal enligt första stycket 2–4 behöver inte gö-

ras om dessa tillsammans understiger ett marknadsvärde på 500 000 kronor.
Detsamma gäller krediter och andra skulder enligt första stycket 5 om dessa
tillsammans understiger 500 000 kronor.

Anmälan enligt första stycket skall göras när uppdraget eller anställningen

påbörjas. Behöver enligt andra stycket tillgångar och avtal eller krediter och
andra skulder inte anmälas vid denna tidpunkt skall anmälan ske senast inom
fyra veckor från det att den i andra stycket angivna gränsen uppnåtts.

Anmälan skall därefter göras av förändring som innebär att
1. tillgång som avses i första stycket 1 förvärvas,
2. det sammanlagda värdet av tillgångar och avtal enligt första stycket 2–4

eller det sammanlagda beloppet av krediter och andra skulder enligt första
stycket 5 förändrats med mer än 100 000 kronor sedan anmälan senast gjor-
des, under förutsättning att det sammanlagda värdet eller beloppet efter för-
ändringen inte understiger 500 000 kronor eller

3. villkorsändring sker beträffande krediter och andra skulder som har an-

mälts.

Anmälan av sådana förändringar som avses i fjärde stycket skall göras se-

nast fyra veckor från det att förändringen inträffade.

40 §

7

Hos Riksbanken skall det finnas en personalansvarsnämnd med riks-

bankschefen som ordförande. Nämnden skall därutöver bestå av, förutom
personalföreträdarna, de ledamöter som Riksbanken utser. Följande frågor
skall, om de rör andra än ledamöter av direktionen

,

prövas av ansvarsnämn-

den:

1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock

inte i fråga om provanställning,

2. disciplinansvar,
3. åtalsanmälan,
4. avstängning.
Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften

av de andra ledamöterna är närvarande.

41 §

8

Fullmäktige skall

1. utse ledamöter i direktionen enligt 9 kap. 12 § regeringsformen, chef

för Riksbanken samt fastställa inbördes ordning mellan vice riksbankschefer
enligt 32 §,

2. besluta om lön och andra anställningsförmåner för ledamöterna i direk-

tionen enligt 39 § andra stycket,

7

Senaste lydelse 1997:104.

8

Senaste lydelse 1997:104.

background image

5

SFS 1998:1405

3. lämna medgivande för avgående ledamöter av direktionen att inneha en

anställning eller ett uppdrag enligt 33 a § fjärde stycket,

4. besluta om att skilja ledamot av direktionen från hans anställning enligt

33 b §,

5. lämna förslag till disposition av Riksbankens vinst till riksdagen och

Riksdagens revisorer enligt 48 § andra stycket,

6. svara för framställningar inom sitt ansvarsområde enligt 29 §,
7. besluta om arbetsordning i Riksbanken enligt 38 § första stycket,
8. leda verksamheten vid revisionsenheten enligt 35 § andra stycket, och
9. bestämma utformningen av de sedlar och mynt som banken ger ut en-

ligt 5 §.

Fullmäktige får för Riksbankens räkning lämna remissyttranden inom sitt

verksamhetsområde.

Ärenden som inte skall avgöras av fullmäktige avgörs av direktionen. Di-

rektionen kan besluta att ärenden får avgöras av riksbankschefen eller någon
annan tjänsteman i Riksbanken.

41 a §

Ledamöter av direktionen får inte söka eller ta emot instruktioner

när de fullgör penningpolitiska uppgifter.

42 §

9

Riksbanken skall inför alla viktiga penningpolitiska beslut informera

det statsråd som regeringen utser.

43 §

10

Vid fullmäktiges sammanträden skall protokoll föras.

Fullmäktige är beslutföra när minst åtta av ledamöterna är närvarande.

Varje ledamot som deltar i den slutliga handläggningen är skyldig att delta
även i avgörandet. Ingen är dock skyldig att rösta för mer än ett förslag. Ett
beslut om att skilja en ledamot av direktionen från hans anställning förutsät-
ter att minst åtta av fullmäktiges ledamöter är ense om beslutet.

44 §

Vid direktionens sammanträden skall protokoll föras.

Direktionen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Ärenden som kräver ett skyndsamt beslut får dock avgöras av två ledamöter,
om de är ense om beslutet. Varje ledamot som deltar i den slutliga handlägg-
ningen av ett ärende är skyldig att delta även i avgörandet. Ingen är dock
skyldig att rösta för mer än ett förslag.

Ordföranden och vice ordföranden i fullmäktige har rätt att närvara vid di-

rektionens sammanträden med yttranderätt men utan förslags- och rösträtt.

45 §

Fullmäktige och direktionen får inte sammanträda på ett område som

är ockuperat av främmande makt.

46 §

I skrivelser som fullmäktige eller direktionen avger till riksdagen eller

regeringen skall det anges vilka ledamöter som deltagit i beslutet och vem
som varit föredragande. Har skiljaktig mening anmälts i ärendet, skall den
anges i skrivelsen eller framgå av bifogat protokollsutdrag.

9

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

10

Senaste lydelse 1991:1538. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

background image

5

SFS 1998:1405

3. lämna medgivande för avgående ledamöter av direktionen att inneha en

anställning eller ett uppdrag enligt 33 a § fjärde stycket,

4. besluta om att skilja ledamot av direktionen från hans anställning enligt

33 b §,

5. lämna förslag till disposition av Riksbankens vinst till riksdagen och

Riksdagens revisorer enligt 48 § andra stycket,

6. svara för framställningar inom sitt ansvarsområde enligt 29 §,
7. besluta om arbetsordning i Riksbanken enligt 38 § första stycket,
8. leda verksamheten vid revisionsenheten enligt 35 § andra stycket, och
9. bestämma utformningen av de sedlar och mynt som banken ger ut en-

ligt 5 §.

Fullmäktige får för Riksbankens räkning lämna remissyttranden inom sitt

verksamhetsområde.

Ärenden som inte skall avgöras av fullmäktige avgörs av direktionen. Di-

rektionen kan besluta att ärenden får avgöras av riksbankschefen eller någon
annan tjänsteman i Riksbanken.

41 a §

Ledamöter av direktionen får inte söka eller ta emot instruktioner

när de fullgör penningpolitiska uppgifter.

42 §

9

Riksbanken skall inför alla viktiga penningpolitiska beslut informera

det statsråd som regeringen utser.

43 §

10

Vid fullmäktiges sammanträden skall protokoll föras.

Fullmäktige är beslutföra när minst åtta av ledamöterna är närvarande.

Varje ledamot som deltar i den slutliga handläggningen är skyldig att delta
även i avgörandet. Ingen är dock skyldig att rösta för mer än ett förslag. Ett
beslut om att skilja en ledamot av direktionen från hans anställning förutsät-
ter att minst åtta av fullmäktiges ledamöter är ense om beslutet.

44 §

Vid direktionens sammanträden skall protokoll föras.

Direktionen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Ärenden som kräver ett skyndsamt beslut får dock avgöras av två ledamöter,
om de är ense om beslutet. Varje ledamot som deltar i den slutliga handlägg-
ningen av ett ärende är skyldig att delta även i avgörandet. Ingen är dock
skyldig att rösta för mer än ett förslag.

Ordföranden och vice ordföranden i fullmäktige har rätt att närvara vid di-

rektionens sammanträden med yttranderätt men utan förslags- och rösträtt.

45 §

Fullmäktige och direktionen får inte sammanträda på ett område som

är ockuperat av främmande makt.

46 §

I skrivelser som fullmäktige eller direktionen avger till riksdagen eller

regeringen skall det anges vilka ledamöter som deltagit i beslutet och vem
som varit föredragande. Har skiljaktig mening anmälts i ärendet, skall den
anges i skrivelsen eller framgå av bifogat protokollsutdrag.

9

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

10

Senaste lydelse 1991:1538. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

background image

6

SFS 1998:1405

47 §

Riksbankens räkenskapsår är kalenderår.

Varje år före utgången av december månad skall

direktionen fastställa en

budget för Riksbankens förvaltningsverksamhet under det följande räken-
skapsåret. Direktionen skall lämna budgeten till riksdagens finansutskott,
Riksdagens revisorer och fullmäktige

för kännedom.

48 §

Riksbanken är bokföringsskyldig och det åligger banken att fullgöra

denna skyldighet på ett sätt som ger erforderlig information för en bedöm-
ning av bankens verksamhet.

Varje år före den 15 februari skall

direktionen till riksdagen

,

Riksdagens

revisorer och fullmäktige

avge redovisning för det föregående räkenskaps-

året. Fullmäktige skall till riksdagen och Riksdagens revisorer lämna förslag
till disposition av Riksbankens vinst. Redovisningen skall omfatta resultat-
räkning, balansräkning, förvaltningsberättelse och en redogörelse för valuta-
och penningpolitiken samt för hur Riksbanken har främjat ett säkert och ef-
fektivt betalningsväsende.

49 §

Riksbankens resultaträkning och balansräkning fastställs av riksda-

gen, som också beslutar hur bankens vinst skall disponeras. Har reservfon-
den gått ned under femhundra miljoner kronor skall minst tio procent av
årets vinst avsättas till reservfonden tills denna åter nått upp till detta belopp.

Riksdagen beslutar om ansvarsfrihet för fullmäktige för dess verksamhet

och för direktionen för förvaltningen av Riksbanken. Ansvarsfrihet får väg-
ras endast om det finns skäl att föra talan om ekonomiskt ansvar mot en leda-
mot av fullmäktige eller direktionen eller om ledamoten bör åtalas för brotts-
ligt förfarande i samband med sitt uppdrag eller sin anställning.

50 §

Riksbanken skall minst två gånger om året lämna en skriftlig redogö-

relse till riksdagens finansutskott om penningpolitiken.

Riksbanken skall löpande offentliggöra statistiska uppgifter om valuta-

och kreditförhållanden. Riksbanken skall även offentliggöra beslut om dis-
kontoförändringar.

56 §

11

Riksbankens beslut enligt denna lag får överklagas endast i den ut-

sträckning och i den ordning som sägs i lagen (1989:186) om överklagande
av administrativa beslut av Riksdagens förvaltningskontor och myndigheter.
Hur talan förs mot fullmäktiges beslut om skiljande av en ledamot av direk-
tionen från hans anställning regleras i 33 b §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Riksdagen väljer, i enlighet med bestämmelsen i punkt 2 av övergångs-

bestämmelserna till lagen (1998:1403) om ändring i riksdagsordningen, se-
nast under december månad 1998 ledamöter till fullmäktige i Riksbanken
med tillämpning av bestämmelserna i 31 § första stycket och 33 § i deras nya
lydelse.

3. De fullmäktige som valts enligt punkt 2 väljer, senast under december

månad 1998, inom sig ordförande och en vice ordförande samt utser, för ti-
den från och med lagens ikraftträdande, en direktion i Riksbanken, ordfö-

11

Senaste lydelse 1989:189.

background image

6

SFS 1998:1405

47 §

Riksbankens räkenskapsår är kalenderår.

Varje år före utgången av december månad skall

direktionen fastställa en

budget för Riksbankens förvaltningsverksamhet under det följande räken-
skapsåret. Direktionen skall lämna budgeten till riksdagens finansutskott,
Riksdagens revisorer och fullmäktige

för kännedom.

48 §

Riksbanken är bokföringsskyldig och det åligger banken att fullgöra

denna skyldighet på ett sätt som ger erforderlig information för en bedöm-
ning av bankens verksamhet.

Varje år före den 15 februari skall

direktionen till riksdagen

,

Riksdagens

revisorer och fullmäktige

avge redovisning för det föregående räkenskaps-

året. Fullmäktige skall till riksdagen och Riksdagens revisorer lämna förslag
till disposition av Riksbankens vinst. Redovisningen skall omfatta resultat-
räkning, balansräkning, förvaltningsberättelse och en redogörelse för valuta-
och penningpolitiken samt för hur Riksbanken har främjat ett säkert och ef-
fektivt betalningsväsende.

49 §

Riksbankens resultaträkning och balansräkning fastställs av riksda-

gen, som också beslutar hur bankens vinst skall disponeras. Har reservfon-
den gått ned under femhundra miljoner kronor skall minst tio procent av
årets vinst avsättas till reservfonden tills denna åter nått upp till detta belopp.

Riksdagen beslutar om ansvarsfrihet för fullmäktige för dess verksamhet

och för direktionen för förvaltningen av Riksbanken. Ansvarsfrihet får väg-
ras endast om det finns skäl att föra talan om ekonomiskt ansvar mot en leda-
mot av fullmäktige eller direktionen eller om ledamoten bör åtalas för brotts-
ligt förfarande i samband med sitt uppdrag eller sin anställning.

50 §

Riksbanken skall minst två gånger om året lämna en skriftlig redogö-

relse till riksdagens finansutskott om penningpolitiken.

Riksbanken skall löpande offentliggöra statistiska uppgifter om valuta-

och kreditförhållanden. Riksbanken skall även offentliggöra beslut om dis-
kontoförändringar.

56 §

11

Riksbankens beslut enligt denna lag får överklagas endast i den ut-

sträckning och i den ordning som sägs i lagen (1989:186) om överklagande
av administrativa beslut av Riksdagens förvaltningskontor och myndigheter.
Hur talan förs mot fullmäktiges beslut om skiljande av en ledamot av direk-
tionen från hans anställning regleras i 33 b §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Riksdagen väljer, i enlighet med bestämmelsen i punkt 2 av övergångs-

bestämmelserna till lagen (1998:1403) om ändring i riksdagsordningen, se-
nast under december månad 1998 ledamöter till fullmäktige i Riksbanken
med tillämpning av bestämmelserna i 31 § första stycket och 33 § i deras nya
lydelse.

3. De fullmäktige som valts enligt punkt 2 väljer, senast under december

månad 1998, inom sig ordförande och en vice ordförande samt utser, för ti-
den från och med lagens ikraftträdande, en direktion i Riksbanken, ordfö-

11

Senaste lydelse 1989:189.

background image

7

SFS 1998:1405

rande i direktionen samt minst en vice ordförande. Fullmäktige skall därvid
tillämpa bestämmelserna i 32, 33a och 43 §§ i deras nya lydelse.

4. När Riksbankens direktion utses enligt punkt 3 skall en av ledamöterna

väljas för sex år, en för fem år, en för fyra år, en för tre år, en för två år och en
för ett år.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1*

SFS 1998:1401–1434

background image

7

SFS 1998:1405

rande i direktionen samt minst en vice ordförande. Fullmäktige skall därvid
tillämpa bestämmelserna i 32, 33a och 43 §§ i deras nya lydelse.

4. När Riksbankens direktion utses enligt punkt 3 skall en av ledamöterna

väljas för sex år, en för fem år, en för fyra år, en för tre år, en för två år och en
för ett år.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1*

SFS 1998:1401–1434

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.