SFS 2004:1303 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

041303.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utfärdad den 16 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1988:1385) om Sve-

riges riksbank

2

dels att det i 5 kap. skall införas en ny bestämmelse, 5 kap. 5 §, av föl-

jande lydelse,

dels att 5 kap. 3 §, 9 kap. 1 §, 11 kap. 2 a och 5 §§ skall ha följande ly-

delse.

5 kap.

3 § Riksbanken skall svara för landets försörjning med sedlar och mynt.

Verksamhet som avses i första stycket får Riksbanken bedriva i samarbete

med annan.

I syfte att effektivisera kontantcirkulationen får Riksbanken utge ersätt-

ning eller ge räntefri kredit till företag som avskilt och lagrat sedlar och
mynt enligt Riksbankens anvisningar.

5 §

Sedlar och mynt som förändrats eller bearbetats får inte spridas.

9 kap.

1 § Riksbanken bedriver verksamhet vid ett huvudkontor i Stockholm, där
också fullmäktige och direktionen har sitt säte.

Riksbanken får dessutom bedriva verksamhet vid riksbankskontor till det

antal och på de orter som Riksbanken bestämmer.

11 kap.

2 a §

3 Riksbanken får meddela föreläggande eller förbud som behövs för

att bestämmelsen i 5 kap. 5 § eller föreskrifter som meddelats enligt 1 kap.
2 § eller 6 kap. 9 § skall efterlevas. I beslut om föreläggande eller förbud får
Riksbanken utsätta vite.

1 Framställning 2004/05:RB3, bet. 2004/05:FiU19, rskr. 2004/05:109.

2 Lagen omtryckt 1999:19.

3 Senaste lydelse 2004:668.

SFS 2004:1303

Utkom från trycket
den 27 december 2004

background image

2

SFS 2004:1303

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

I fall som avses i 5 kap. 5 § får förbudet meddelas var och en som väsent-

ligt har bidragit till spridningen och som därvid varit medveten om att sed-
larna eller mynten hade förändrats eller bearbetats.

5 §

4 Hur talan förs mot fullmäktiges beslut om skiljande av en ledamot av

direktionen från hans anställning regleras i 2 kap. 2 §.

Riksbankens beslut enligt 2 a § får överklagas hos länsrätten.
Riksbankens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas endast i den

utsträckning och i den ordning som sägs i lagen (1989:186) om överkla-
gande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens
myndigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2000:427.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.