SFS 2011:208 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank / SFS 2011:208 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
110208.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utfärdad den 10 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 3 § lagen (1988:1385) om

Sveriges riksbank

2 ska ha följande lydelse.

7 kap.

3 §

I valutapolitiskt syfte får Riksbanken

1. köpa, sälja och förmedla utländsk valuta, utländska statspapper, andra

lätt omsättningsbara skuldebrev i utländsk valuta och guld samt rättigheter
och skyldigheter som anknyter till nämnda tillgångar,

2. ge ut egna skuldebrev i utländsk valuta för de ändamål som avses i 5

kap. 1 § andra stycket budgetlagen (2011:203).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:40, bet. 2010/11:KU14, rskr. 2010/11:177.

2 Lagen omtryckt 1999:19.

SFS 2011:208

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.