SFS 1988:1515

881515.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:1515 Lag

Utkom från trycket

om äldre scdlär på tiotusen kronor;

den 23 december 1988

utfärdad den 15 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.
Av Sveriges riksbank utgivna sedlar om tiotusen kronor enligt kungörel­

sen (1958:582) om utgivande av nya riksbankssedlar å tio tiisen kronor
skall upphöra att vara lag ligt betalningsmedel den 31 december 1991.

Om inlösen av sedlar som upphört att vara lagligt betalningsmedel finns

bestämmelser i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.

Denna lag träder i kr aft den 1 januari 19 89.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

ODD ENGSTR�M
(Finansdepartementet)

Förs. 1987/88:24, 1988/89:FiU5, rskr. 31.

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.