SFS 1992:1713

921713.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1713

om ändring i lagen (1992:558) om ändring i lagen

Utkom från trycket

(1991:980) om handel med finansiella Instrument;

^en so december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 kap. I §, 2kap. I, 2 och 4 §§

samt 4 kap. 1 och 5 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instru­
ment^ i paragrafemas lydelse enligt lagen (1992:558) om ändring i nämnda

lag skall ha följande lydelse.

' Prop. 1992/93:90, bet. 1992 /93:NUiO, rskr . 1992/93:110. Jfr EES-avtalet bilaga

IX avsnitt III o ch rådets direktiv 89/298/EEG (EGT nr L 124, 5.5.1989, s. 8) m. fl.

' Lagen omtryckt 1992: 558.

4007

¬

background image

SFS 1992:1713

1 kap.

1 § I denna lag betyder

finansiellt instrument, fondpapper och annan rättighet el ler förpliktelse

avsedd for handel på värdepappersmarknaden,

fondpapper, aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter eller

fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, andel i värdepap­

persfond och aktieägares rätt gentemot den som for hans räkning förvarar

aktiebrev i ett utländskt bolag (depåbevis),

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2 kap.

1 § Vid emissioner som avses i 2 § och erbjudanden som avses i 3 §, som

är riktade till en öppen krets, skall pro spekt upprättas om summan av de

belopp som till följd av emissionen eller erbjudandet kan komma att

erläggas uppgår till minst 300 00 0 kronor. Ett sådant prospekt skall inne­

hålla de upplysningar som, med häns yn till de finansiella instrument som

avses, behövs f�r en välgrundad bedömning av emissionen eller erbjudan­
det.

Prospekt behöver inte upprättas om
1. emissionen eller erbjudandet görs av en stat inom EES,
2. emissionen eller erbjudandet avser andelar i en värdepappersfond

eller i ett utländskt fo ndföretag med säte i ett land inom EES,

3. emissionen eller erbjudandet avser fordringsrätter med kortare löptid

än ett år,

4. lägsta beloppet som skall erläggas av en enskild investerare är 300000

kronor eller mer.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande. Finansinspektionen

får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från skyldigheten att

upprätta prospekt.

2 § Vid emission av fondpapper som inte är inregistrerade eller föremål

för ansökan om inregistrering vid en börs, skall utgivaren upprätta pro­
spekt.

4 § Prospektet skall lämnas in till Finansinspektionen med ansökan om

registrering.

Om ansökan gäller ett prospekt som avs es i 2 § s kall det godkän nas av

inspektionen innan det registreras.

Om samma fondpapper emitteras i ett eller flera andra länder inom

EES, vars lagstiftning kräver förhandsgranskning av prospekt, och utgiva­
ren därvid upprättar prospekt enligt reglerna om börsprospekt, skall in­

spektionen dock inte pröva frågan om godkännande om

1. utgivaren har sitt säte i ett av länderna och fondpapper en emitteras

där, eller

2. utgivaren i annat fall har ansökt om godkännande av prospektet i

något av länderna.

4008

¬

background image

4 kap.

SFS 1992:1713

1 § Den som har förvärvat eller överlåtit aktier i ett svenskt aktieb olag,

som har gett ut aktier vilka är inregistrerade vid en börs belägen eller

verksam i ett land inom EES eller som utan att vara inregistrerade är
noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats här i landet, skall
inom sju dagar därefter skrif tligen anmäla förvärvet eller överlåtelsen till
bolaget och till svensk börs eller auktoriserad marknadsplats där aktier i
bolaget är noterade eller, om aktierna inte är noterade här i landet, till

Finansinspektionen, om

1. förvärvet medför att förvärvarens andel av röstetalet för samtliga

aktier i bola get uppnår eller övers tiger någon av gränserna 10, 20, 33 1/3,

50 och 66 2/3 procent,

2. överlåtelsen medför a tt överlåtarens andel av röstetalet för samtliga

aktier i bolaget går ned under någon av gräns erna i 1.

5 § Börsen, den auktoriserade marknadsplatsen eller, om aktierna inte
är noterade här i landet. Finansinspektionen får besluta att ett offentliggö­

rande enligt 4 § inte behöver ske om

1. det strider mot något allmänt intresse,

2. det kan allva rligt skada aktiebolaget, såvida inte ett underlåtande att

offentliggöra skulle kunna vilseleda allmänheten om bolagets ställning,

3. ett värdepappersinstitut förvärvat eller överlåtit aktierna i sin värde­

pappersrörelse.

Aktiebolaget skall omedelbart underrättas om ett beslut om undantag

enligt första stycket. Om beslutet fattats av en börs eller auktoriserad

marknadsplats skall det också omedelbart tillställas Finansinspektionen

som har att pröva om offentligg örande ändå skall ske. Beslut ar inspektio­

nen att uppgifterna skall offentliggöras, skall börsen eller marknadsplatsen

göra detta omedelbart.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Den som vid lagens ikraftträdande innehar aktier motsvarande minst

10 procent av röstetalet för samtliga aktier i ett bolag som avses i 4 kap. 1 §,

skall senast vid de n första ordinarie bolagsstämma som hålls senare än tre

månader efter ikraftträd andet skriftligen anmäla sitt innehav till bolage t

och till svensk börs eller auktoriserad marknadsplats där aktier i bolaget är

noterade eller, om aktierna inte är noterade här i landet, till Finansinspek­

tionen.

Någon anmälan behöver inte göras om förvärv eller överlåtelse av aktier

i bolaget tidigare anmälts i enlighet med bestämmelserna i 4 kap.

Inom en månad från bolagsstämman skall samtliga innehav av aktier i

bolaget som uppgår till eller överstiger 10 procent av röstetalet för samtliga

aktier i bolag et offentliggöras i enligh et med vad som i 4 kap. föreskrivs i

fråga om offentliggörande av ändring i aktieinnehav.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Göran Haag
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.