SFS 1995:318 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument / SFS 1995:318 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
SFS 1995_318 Lag om ändring i lagen (1991_980) om handel med finansiella instrument

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:318

Utkom från trycket
den 28 mars 1995

Lag
om ändring i lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument;

utfärdad den 16 mars 1995

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument2

dels att nuvarande 5 kap. och 6 kap. skall betecknas 6 kap. respektive 7

kap.,

dels att det i lagen skall föras in ett nytt kapitel, 5 kap., av följande

lydelse.

5 kap. Avtal om avräkning

1 § Har två parter, vid handel med finansiella instrument, med andra

liknande rättigheter eller åtaganden eller med valuta, träffat ett avtal om
att de förpliktelser som uppkommer vid handeln dem emellan skall avräk-
nas mot varandra, och innehåller avtalet ett villkor som innebär att en
slutavräkning skall ske av samtliga utestående förpliktelser för det fall en
av parterna försätts i konkurs, gäller villkoret mot konkursboet och mot

borgenärerna i konkursen.

1

Prop 1994/95: 130, bet. 1994/95: NU 16, rskr. 1994/95:190.

2

Lagen omtryckt 1992:558.

505

background image

506

SFS 1995:318

Innehåller ett avtal enligt första stycket ett villkor som innebär att en

slutavräkning skall ske av samtliga utestående förpliktelser för det fall
förhandling om offentligt ackord beslutas för en av parterna, gäller villko-
ret mot de borgenärer vars fordringar skulle omfattas av det offentliga
ackordet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Göran Haag
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.