SFS 2004:55 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument / SFS 2004:55 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
040055.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument;

utfärdad den 19 februari 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 1 § och 2 kap. 1 § lagen

(1991:980) om handel med finansiella instrument

2

skall ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

3

I denna lag betyder

finansiellt instrument: fondpapper och annan rättighet eller förpliktelse

avsedd för handel på värdepappersmarknaden,

fondpapper: aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter eller

fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, fondandel och aktie-
ägares rätt gentemot den som för hans räkning förvarar aktiebrev i ett ut-
ländskt bolag (depåbevis),

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
anmält avvecklingssystem: vad som anges i 2 § lagen (1999:1309) om

system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden.

2 kap.

1 §

4

Vid emissioner som avses i 2 § och erbjudanden som avses i 3 §, som

är riktade till en öppen krets, skall prospekt upprättas om summan av de be-
lopp som till följd av emissionen eller erbjudandet kan komma att erläggas
uppgår till minst 300 000 kronor. Ett sådant prospekt skall innehålla de upp-
lysningar som, med hänsyn till de finansiella instrument som avses, behövs
för en välgrundad bedömning av emissionen eller erbjudandet.

Prospekt behöver inte upprättas om
1. emissionen eller erbjudandet görs av en stat inom EES,
2. emissionen eller erbjudandet avser andelar i en investeringsfond eller i

ett sådant fondföretag som avses i 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om investe-
ringsfonder,

3. emissionen eller erbjudandet avser fordringsrätter med kortare löptid än

ett år,

1

Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139.

2

Lagen omtryckt 1992:558.

3

Senaste lydelse 1999:1311.

4

Senaste lydelse 1992:1713.

SFS 2004:55

Utkom från trycket
den 2 mars 2004

background image

2

SFS 2004:55

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

4. lägsta beloppet som skall erläggas av en enskild investerare är

300 000 kronor eller mer.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

meddela föreskrifter om ytterligare undantag från skyldigheten att upprätta
prospekt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.
2. Vad som sägs i 2 kap. 1 § om andelar i investeringsfonder skall också

gälla andelar i sådana värdepappersfonder som förvaltas av fondbolag som
med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om inves-
teringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappers-
fonder.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.