SFS 2005:199 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument / SFS 2005:199 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
050199.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument;

utfärdad den 14 april 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 3 kap. 1 och 3 §§ lagen

(1991:980) om handel med finansiella instrument

3 skall ha följande lydelse.

3 kap.

1 §

4 Om ett företag som står under tillsyn av Finansinspektionen vill ingå

avtal med ägaren till ett finansiellt instrument om att företaget skall ha rätt
att förfoga över det finansiella instrumentet för egen räkning, skall avtalet
slutas skriftligen i en för ändamålet särskilt upprättad handling som i någon
läsbar och varaktig form är tillgänglig för parterna. Detsamma gäller om fö-
retaget medverkar till ett sådant avtal mellan andra parter. Det förfogande
som avses skall anges noggrant.

Första stycket gäller inte om företagets motpart eller parterna i ett avtal

som företaget medverkar till är

1. ett annat företag som står under tillsyn av Finansinspektionen eller ett

utländskt företag inom EES som i sitt hemland får driva jämförbar verksam-
het och som står under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt
organ,

2. Riksgäldskontoret eller ett utländskt offentligt organ inom EES som är

ansvarigt för eller deltar i förvaltningen av statsskulden eller är behörigt att
föra konton för kunders räkning,

3. Riksbanken eller en utländsk centralbank inom EES, inklusive Euro-

peiska Centralbanken,

4. en multilateral utvecklingsbank, Banken för internationell betalningsut-

jämning, Internationella valutafonden eller Europeiska investeringsbanken,
eller

5. ett sådant kreditinstitut som anges i förteckningen i artikel 2.3 i Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 2000 om rätten

1 Prop. 2004/05:30, bet. 2004/05:FiU24, rskr. 2004/05:190.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/47/EG av den 6 juni 2002 om stäl-
lande av finansiell säkerhet (EGT L 168, 27.6.2002, s. 43, Celex 32002L0047).

3 Lagen omtryckt 1992:558.

4 Senaste lydelse 2002:563.

SFS 2005:199

Utkom från trycket
den 26 april 2005

background image

2

SFS 2005:199

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

att starta och driva verksamhet i kreditinstitut

5 senast ändrat genom Euro-

peiska gemenskapernas kommissions direktiv 2004/69/EG

6.

3 § Om ett sådant företag som avses i 1 § första stycket har fått finansiella
instrument som pant, får företaget i sin tur pantsätta eller överlåta panträtten
bara tillsammans med den fordran som de utgör pant för. För återpantsätt-
ning eller överlåtelse på annat sätt fordras sådant avtal som anges i 1 § första
stycket. �&terpantsättning eller överlåtelse får inte ske för högre belopp eller
på strängare villkor än vad som gäller hos panthavaren.

Första stycket gäller inte om pantsättaren är
1. ett annat företag som står under tillsyn av Finansinspektionen eller ett

utländskt företag inom EES som i sitt hemland får driva jämförbar verksam-
het och som står under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt
organ,

2. Riksgäldskontoret eller ett utländskt offentligt organ inom EES som är

ansvarigt för eller deltar i förvaltningen av statsskulden eller är behörigt att
föra konton för kunders räkning,

3. Riksbanken eller en utländsk centralbank inom EES, inklusive Euro-

peiska Centralbanken,

4. en multilateral utvecklingsbank, Banken för internationell betalningsut-

jämning, Internationella valutafonden eller Europeiska investeringsbanken,
eller

5. ett sådant kreditinstitut som anges i förteckningen i artikel 2.3 i Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 2000 om rätten
att starta och driva verksamhet i kreditinstitut

7 senast ändrat genom Euro-

peiska gemenskapernas kommissions direktiv 2004/69/EG

8.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

5 EGT L 126, 26.5.2000, s. 1 (Celex 32000L0012).

6 EGT L 125, 28.4.2004, s. 44 (Celex 32004L0069).

7 EGT L 126, 26.5.2000, s. 1 (Celex 32000L0012).

8 EGT L 125, 28.4.2004, s. 44 (Celex 32004L0069).

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.