SFS 2005:912 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument / SFS 2005:912 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
050912.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument;

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 2 § lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument skall ha följande lydelse.

4 kap.

2 §

2 Vid tillämpning av 1 § skall följande aktier räknas som förvärvarens

eller överlåtarens egna, nämligen sådana som ägs av

1. företag inom samma koncern som förvärvaren eller överlåtaren,
2. den som innehar aktier i bolaget för förvärvarens eller överlåtarens räk-

ning,

3. den som med förvärvaren eller överlåtaren har träffat skriftlig överens-

kommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig ge-
mensam hållning i fråga om bolagets förvaltning,

4. den för vars aktier förvärvaren eller överlåtaren eller något företag

inom samma koncern som förvärvaren eller överlåtaren har fått eller kom-
mer att få utöva rösträtten,

5. make eller sambo till förvärvaren eller överlåtaren,
6. omyndiga barn som står under förvärvarens eller överlåtarens vårdnad.
Med koncern avses i denna paragraf detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§

aktiebolagslagen (2005:551). Vad som där sägs om moderbolag skall även
tillämpas på fysiska personer och andra juridiska personer än aktiebolag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74.

2 Senaste lydelse 1995:1599.

SFS 2005:912

Utkom från trycket
den 9 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.