SFS 1975:204

750204.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:2®4

om ändring 1 valntalagen (1939: 350);

utkom W n tryckot

Utfärdad den 15 maj 1975.

3 juni 1975

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives i fråga om valutalagen (1939:

350)2

dels att i 4, 5, 6 a och 8 §§ ordet "Konungen" skall bytas ut mot

"regeringen",

dels att 1, 2 och 9 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas fem nya paragrafer, 10�14 §§, av nedan

angivna lydelse.

1 §3 Kommer riket i krig, skola bestämmelserna i 2 § första stycket

och 5 § träda i tillämpning. Då kriget upphört, förordnar regeringen
senast före avslutandet av det riksmöte, som börjar näst efter krigets
slut, att bestämmelserna icke vidare skola tillämpas; dock att vad nu
sagts ej skall gälla, i den mån bestämmelserna alltjämt skola äga till-

lämpning på grund av förordnande enligt andra eller tredje stycket.

Vid krigsfara, vari riket befinner sig, äger regeringen, efter hörande

av fullmäktige i riksbanken, förordna, att nämnda bestämmelser skola

tillämpas. Sådant förordnande skall, vid äventyr att det eljest förfaller,
inom en månad imderställas riksdagen för dess prövning av frågan,

huruvida förordnandet skall bestå. Blir förordnandet icke inom två

^

månader från det underställningen skett av riksdagen godkänt, är det­

samma förfallet. Upphör krigsfaran, skall senast före närmast följande

riksmötes avslutande meddelat förordnande av regeringen upphävas, i
den mån bestämmelserna icke på grund av förordnande jämlikt tredje
stycket alltjämt skola gälla.

Då i andra fall än som avses i första och andra styckena så prövas

nödvändigt för att nå de centrala mål som fastställts för den ekonomiska

politiken skola fullmäktige i riksbanken göra framställning om atf rege­
ringen föreslår riksdagen att, för en tid av högst ett år, antaga lag om
tillämpning helt eller delvis av 2 § första stycket samt 5 § 1) och 3).

Kan riksdagens beslut ej utan synnerlig olägenhet avvaktas, får rege­
ringen förordna om tillämpning av dessa bestämmelser utom 2 § första
stycket 3) och 8). Sådant förordnande skall inom en månad eller, om

riksmöte ej pågår, inom en månad från början av närmast följande
riksmöte underställas riksdagen. Vad i andra stycket sägs om påföljden,

därest underställning ej sker eller riksdagen ej inom två månader god­
känner förordnandet, skall äga motsvarande tillämpning i fall som nu
avses.

Under tid, då bestämmelse i 2 § första stycket eller 5 § äger tillämp­

ning, skola jämväl övriga däremot svarande stadganden i lagen till-

lämpas.

1 Prop. 1975: 82, FiU 20, rskr 132.

2 Senaste lydelse av

5 § 1959: 262

6 a § 1974: 458

lagens rubrik 1959: 262.

3 Senaste lydelse 1974:458.

315

⬢ ' V '

¬

background image

SFS 1975:204

316

Då underställning av förordnande sker eller förslag till lag framläg-

ges, skola även de föreskrifter, som regeringen i förordnandet med stöd
av 2 § första stycket och 5 § utfärdat eller avser att utfärda, föreläggas
riksdagen.

2

Regeringen får i förordnande, som den meddelar, föreskriva:

1) att allenast riksbanken samt efter dess bemyndi gande, annan bank

ocb postverket (valutabank), må driva handel med utländska sedlar och

skiljemynt, med växlar, checkar, andra pennmganvisnmgar ocb fordring­
ar, som innefatta rätt till betalning i utländskt mynt (utländska betal­

ningsmedel ocb utländska fordringar), ävensom med aktier, obligatio­
ner ocb likartade värdepapper, vilka äro utfärdade av någon, som är
bosatt i utlandet (utländska värdepapper);

2) att utländska betalningsmedel, utländska fordringar ocb utländska

värdepapper må, mot vederlag som bestämmes i svenskt mynt, förvär­
vas ocb föryttras allenast i den omfattning ocb på de villkor regeringen
eller, efter regeringens bemyndigande, riksbanken bestämmer;

3) a tt dylika tillgångar skola erbjudas riksbanken eller valutabank till

inlösen mot kontant ersättning i svenskt mynt;

4) att svenska ocb utländska betalningsmedel, fo rdringar ocb värde­

papper icke utan särskilt tillstånd må utföras ur riket eller på annat sätt

överföras till utlandet eller överlåtas å den, som är bosatt i utlandet;

5) att dylika tillgångar icke utan tillstånd av riksbanken må införas

till riket;

6) att över värdepapper, som införes till riket eller som bär förvaras

för den, som är bosatt i utlandet, så ock över köpeskilling, som influtit

vid f örsäljning av sådana värdepapper, ej må förfogas i vidare mån än
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, riksbanken bestäm­
mer;

7) att i annat hänseende än under 2)�6) sägs ej må över utländska

betalningsmedel, utländska fordringar ocb utländska värdepapper utan
tillstånd av riksbanken förfogas annorledes än genom föryttring till

riksbanken eller till valutabank;

8) att med stöd av meddelat förordnande får bestämmas att avgift

skall utgå ocb tillfalla riksbanken; ocb

9) att annan än riksbanken eller Internationella regleringsbanken i

Basel (Banque des Réglements Internationaux) icke får utan tillstånd av
riksbanken ur riket utföra eller till riket införa guldmynt, obearbetat
guld eller med obearbetat guld jämförligt halvfabrikat av guld.

Genom förordnande, som bär avses, må ej inskränkning ske i riks­

banken tillkommande befogenheter.

9 §^5 Till böter eller fängelse i högst ett år dömes den som uppsåt-

ligen

1) bryter mot förbud eller villkor som meddelas med stöd av 2 §

första stycket 1)�7),

2) använder sig av eller medverkar som bulvan f�r att kringgå för­

bud som avses i 1),

Senaste lydelse 1974: 458.

^ Senaste lydelse 1964: 195.

¬

background image

3) genom oriktig uppgift förskaffar sig sådan rätt att förvärva eller

SFS 1975: 204

avyttra utländska betalningsmedel eller utländska fordringar, som be­
hövs enligt förordnande som meddelas med stöd av 2 § första stycket
2), eller riksbankens tillstånd, i den mån det behövs enligt förordnande

som meddelas med stöd av samma stycke, eller

4) underlåter att fullgöra uppgiftsskyldighet som föreskrives med

stöd av denna lag eller vid fullgörande av sådan skyldighet lämnar
oriktig uppgift.

�r brott som avses i första stycket grovt, dömes till fängelse i högst

två år .

Har gärning som avses i första stycket begåtts av grov oaktsamhet,

dömes till böter.

Om ansvar för överträdelse av utförsel- eller införselförbud som

meddelas med stöd av 2 § första stycket 9) fin nas bestämmelser i lagen
(1960: 418) om straff för varusmuggling.

10 § För försök till överträdelse av utförsel- eller införselförbud som

meddelas med stöd av 2 § första stycket 4) eller 5) och försök till brott

som avses i 9 § första stycket 3) dömes till ansvar enligt 23 kap. brotts­

balken.

Ha flera medverkat till brott som avses i första stycket eller i 9 §

första stycket äga 23 kap. 4 och 5 §§ brottsbalken motsvarande till-

lämpning.

11 § Betalningsmedel, fordran eller värdepapper, som varit föremål

för brott som avses i 9 § första stycket 1)�3) eller 10 § första stycket,

eller vederlag därför får förklaras förverkat. I stället för sådan egen­
dom kan dess värde helt eller delvis f örklaras förverkat.

12 § Den som ej har efterkommit vitesföreläggande som har med­

delats med stöd av förordnande enligt denna lag får icke dömas till

ansvar för gärning som omfattas av föreläggandet.

Allmänt åtal för brott mot denna lag får väckas endast efter an­

mälan av riksbanken.

13 § Utan hinder av 35 kap. 1 § brottsbalken får påföljd för brott

som avses i 9 § första�tredje styckena samt 10 § ådömas, om den
misstänkte har häktats eller erhållit del av åtal för brottet inom fem
år eller, om brottet är grovt, inom tio år från brottet.

14 § I fråga om utförsel- och införselförbud, som meddelas med stöd

av 2 § första stycket 4) eller 5) äga bestämmelserna i lagen (1960: 418)

om straff för varusmuggling angående förundersökning m. m., beslag,

husrannsakan och kroppsvisitation motsvarande tillämpning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975.

På regeringens vägnar

G, E. STR�NG

317

Edmund Gabrielsson

(Finansdepartementet)

.

¬