SFS 1979:1055

791055.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

..

SFS 1979:1055

om ändring i lagen (197 4:922) om kreditpolitiska medel;

,

den 20 december 1979

uifardad den 13 december 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 9 och 17 §§ lagen (1974:922) skall

ha nedan angivna lydelse.

' § Riksbanken anger

Punkt')'^"

likviditetskrav skall vara uppfyllt (beräkningstid-

det procenttal som skall gälla för likviditetskravet,

Ellgångar som får räknas som likvida medel,

^ ' riika skulder som skall avdragas från summan av tillgångarna enlig t

j." '

undanlag från förbindelserna får göras,

ner

medel skal) alltid räknas dels skattkammarväxlar, obligalio-

nifani-

R>f^b'udelser som utfärdats av staten, dels obligationer som

u^f'^

Sveriges allmänna hypoteksbank och dels sådana obligationer

^""dals av Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, Svenska bo-

^op. 1978/79; 165. FiU 1979/80: 8, rskr 1979/80; 59.

2685

¬

background image

SFS 1979: 1055

siadskreditkassan eller kredilaktiebolag och som avs#r kreditgivning för

nyproduktion av bostäder eller, i den mån statligt bostadslån utgår, för an­
nat by ggande.

17 § Med emissionskontroll avses att obligationer, förlagsbevis eller

andra för den allmänna rörelsen avsedda skuldebrev ej får utan tillstånd av

riksbanken utges av annan än riksgäldskontoret och att andra skuldebrev,

som ej avser inlåning på räkning från allmänheten, ej får utan sådant till-
stånd utges av kreditinstitut. Från emissionskontroll undantas dock obliga­

tioner som bankinstitut utger och vars löptid är högst ett år.

Denna lag träder i kra ft, såvitt avser 17 §, den 1 januari 1980 och i övrigt

den 1 juli 1980. 1 fråg a om obligationer som har utfärdats före den I j uli

1980 och obligationer som utfärdas i utb yte mot sådana obligationer gäller

9 § andra stycket fortfarande i sin äl dre lydelse.

På regeringens vägnar

G�STA BOHMAN

Edmund Gabrielsson

(Ekonomidepartementet)

¬