SFS 1964:268

640268.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 268

Lag

oni ändrad lydelse av 6 § ränteregleringslagen den 25 maj 1962

(nr 258);

given Stockholms slott den 21 maj J964,

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r 11 g t: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 6 § ränteregleringslagen den 25 maj 1962 skall erhålla änd­

rad lydelse på sätt nedan angives.

6§. ^

Rikshanken äger föreskriva, att obligationer, förlagsbevis eller andra for

den allmänna rörelsen avsedda skuldebrev ej må utan riksbankens tillstånd

utgivas av annan än riksgäldskontoret och att andra skuldebrev än nys»

sagts ej må utan sådant tillstånd utgivas av kreditaktiebolag.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad

utkommit från trj'cket i Svensk författningssamling.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

"visso hav a Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. si^U

bekräfta låtit,

Stockholms slott den 21 maj 1964.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

STRANG

' Prop. 1964; 142; B:o U 3G; Rskr 235.

162�648000. Svensk f6rfattningssamUngl96i, Nr ses

¬