SFS 1993:1702 Lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1992:1602) om valuta- och kreditreglering / SFS 1993:1702 Lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering
SFS 1993_1702 Lag om ändring i lagen (1992_1602) om valuta- och kreditreglering

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1702 Lag

om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och

kreditreglering;

Utkom från trycket
den 18 januari 1994

utfärdad den 22 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 2, 3 och 6 §§ lagen

(1992:1602) om valuta- och kreditreglering skall ha följande lydelse.

2 kap.

2 § Om regeringen har förordnat om valutareglering, får regeringen för-
ordna att Riksbanken för ett tillstånd till valutatransaktion får

1. ta ut en avgift som skall tillfalla Riksbanken, eller

2. bestämma att ett visst belopp under en viss tid skall vara insatt på

konto i Riksbanken.

Om regeringen har förordnat om valutareglering, får regeringen förord-

na att den som innehar utländska betalningsmedel, tillgodohavanden på
konton i utländskt myntslag eller utländska fondpapper skall erbjuda
Riksbanken att mot betalning i svenska kronor lösa in tillgångarna. Riks-
banken får, helt eller delvis, överlåta nämnda befogenhet till ett kreditins-
titut.

1

Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94: TU 11, rskr. 1993/94:119.

4340

background image

SFS 1993:1702

3 § Riksbanken får bemyndiga ett kreditinstitut att meddela tillstånd
enligt detta kapitel. Anser sig kreditinstitutet inte kunna bifalla en ansö-
kan, skall denna överlämnas till Riksbanken.

6 § Om regeringen har förordnat om valutareglering enligt 1 kap. 1 §
första meningen eller andra meningen 1 eller 2, får regeringen förordna att
Riksbanken, eller den som Riksbanken i samråd med tillsynsmyndigheten
på postområdet bestämmer, har rätt att öppna och granska de brev och
andra försändelser till eller från utlandet som finns hos postbefordrings-
företag.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1994.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Annika Lundius
(Finansdepartementet)

4341