SFS 2000:1249 Lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1992:1602) om valuta- och kreditreglering / SFS 2000:1249 Lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering
001249.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och
kreditreglering;

utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 2 kap. 7 § lagen (1992:1602) om

valuta- och kreditreglering

2

orden ⬝lagen (1960:418) om straff för varu-

smuggling⬝ skall bytas ut mot ⬝lagen (2000:1225) om straff för smuggling⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Annika Lundius
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28.

2

Senaste lydelse av 2 kap. 7 § 1999:420.

SFS 2000:1249

Utkom från trycket
den 15 december 2000

5

SFS 2000:1214�1280

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000