SFS 2012:84 Lag om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden

120084.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna
arvsfonden;

utfärdad den 23 februari 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 § lagen (1994:243) om All-

männa arvsfonden ska ha följande lydelse.

27 §

Den som vill att ett arv eller ett försäkringsbelopp som har tillfallit

fonden ska avstås helt eller delvis, ska ansöka om detta hos Kammar-
kollegiet. Kammarkollegiet får uppdra åt länsstyrelsen att utreda frågan.

Om Kammarkollegiet inte får besluta i ärendet, ska kollegiet överlämna

handlingarna med eget yttrande till regeringen.

En ansökan om arvsavstående ska göras senast tre år efter dödsfallet eller

efter det att arvet genom preskription har tillfallit fonden.

Om en ansökan har kommit in för sent ska den avvisas.
Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för

uppgifter enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/2012:135.

SFS 2012:84

Utkom från trycket
den 6 mars 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.