SFS 2015:421 Lag om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1994:243) om Allmänna arvsfonden / SFS 2015:421 Lag om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden
150421.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna
arvsfonden;

utfärdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1994:243) om Allmänna

arvsfonden ska ha följande lydelse.

1 §

2

Allmänna arvsfonden består av egendom som tillfallit fonden genom

arv, gåva, testamente eller förmånstagarförordnande i försäkringsavtal, enligt
32 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) eller genom domstolsbeslut.

Det som sägs om egendom som har tillfallit fonden genom arv gäller också

egendom som har tillfallit fonden enligt 1 kap. 11 § den upphävda lagen
(1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo eller enligt
2 kap. 4 § lagen (2015:417) om arv i internationella situationer.

Denna lag träder i kraft den 17 augusti 2015.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2014/15:105, bet. 2014/15:CU17, rskr. 2014/15:261.

2 Senaste lydelse 2005:814.

SFS 2015:421

Utkom från trycket
den 7 juli 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.