SFS 1972:640

720640.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag _ _

SFS 1972:640

om ändring i lagen (1928: 281) om allmänna arvsfonden;

given Stockholms slott den 8 december 1972.

^^72

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott att i fråga om lagen (1928: 281) om allmänna arvs-

fonden^ förordna,

dels att i 1 och 12 §§ ordet "statskontoret" skall bytas ut mot "kam­

markollegiet",

dels att i 3�5, 7 och 8 §§ ordet "kammaradvokatfiskalsämbetet"

skall bytas ut mot "kammarkollegiet",

dels att i 3 och 5 §§ ordet "ämbetet" skall bytas ut mot "kollegiet",
dels att i 12 § ordet "kammaradvokatfiskalsämbetet" skall bytas ut

mot "kollegiet".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1973.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill b ekräfta låtit.

Stockholms slott den 8 december 1972.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

1 Prop. 1972:139, LU 25, rskr 29 9.

2 Senaste lydelse av

1 § 1969: 225

5 § 1969: 225

3§ �7§

�

4§ �8§

�

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.