SFS 1981:362

810362.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:362

Lag

Utkom från trycket

den 26 maj 1981

630

om ändring i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden;

utfärdad den 23 april 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 § lagen (1928; 281) om allmänna

arvsfonden skall ha nedan angivna lydelse.

5 §" Arv, som har tillfallit fonden, f^r helt eller delvis avstås till annan,
om det med hänsyn till uttalanden av arvlåtaren eller andra särskilda om­
ständigheter kan anses överensstämma med arvlåtarens yttersta vilja.

�ven i an nat fall får arv avstås till arvlåtarens släkting eller annan person

som har stått arvlåtaren nära, om det kan anses billigt. Arv som utgörs av

egendom, vilken är av väsentlig betydelse från kulturhistorisk synpunkt el­

ler från natur- eller kult-urvårdssynpunkt, får avstås till juridisk person som

har särskilda förutsättningar att ta hand om egendomen på lämpligt sätt.

Beslut om avstående av arv fattas av regeringen eller, efter regeringens

bemyndigande, av kammarkollegiet. Utan riksdagens tillstånd får beslut ej

fattas om att till någon avstå egendom till e tt värde överstigande 200000

kronor.

Vill nå gon att arv som tillfallit fonden skall helt eller delvis avstås, skall

' Prop. 1980/81:48, LU 11. rskr224.

^ Senaste lydelse 1978:239.

JU

r

'⬢i

t"

ti c;
la

t;

t-j

t-

¬

background image

han inge sin ansökan till länsstyrelsen i det län där den döde senast haft sitt

SFS 1981:362

hemvist. Det åligger länsstyrelsen att genast underrätta kammarkollegiet
om ansökningen samt, efter verkställd utredning, till kollegiet insända

handlingarna i ärendet jämte eget utlåtande. Kollegiet har att, jämte eget

yttrande, insända handlingarna till reger ingen, om icke kollegiet äg er be­

sluta i ärendet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

5;

Edvard Nilsson

i

(Justitiedepartementet)

i

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.