SFS 1987:1071

871071.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:1071

om ändring i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden; utkom från trycket

den 10 december 1987

Utfärdad den 26 november 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att det i lagen (1928:281) om allmän-

na arvsfonden skall införas två nya paragrafer, 13 o ch 14 § §, av följan de

® lydelse.

as

13 § Kammarkollegiets beslut i frågor om avstående av egendom som

har tillfallit fonden får överklagas till regeringen. I övrigt får kammarkolle­

giets beslut enligt denna lag inte överklagas.

14 § Vad som sägs om egendom som har tillfallit fonden genom arv gäller

också egendom som har til lfallit fonden enligt 1 kap. 1 1 § lagen (1937:81)
om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo.

fea Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. I fråga o m överklagande av

beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmel­

ser.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

^

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1986/87: 164, FiU 198 7/88: 2, rskr. 17.

2845

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.