SFS 1988:1256

881256.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1256

om ändring i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden; utkom frän trycket

den 16 december 1988

utfärdad den 1 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 11 § lagen (1928:281) om allmän­

na arvsfonden skall ha f öljande lydelse.

11

Har egendom i dödsbo, vilken förvaltas av god man enligt 11 kap.

3 § fbräldrabalken, efter preskription av rätt att ta arv eller testamente eller
annars tillfallit fonden, är denne skyldig att fullgöra vad som enligt 8 §
första stycket åligger en god man som där avses.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Eriksson
(J ustitiedepartementet)

' Prop. 1987/88:124, 1988/89: LU9. rskr. 10.

' Senaste lydelse 1933:318.

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.