SFS 1989:309

890309.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:309 Lag

Utkom från trycket

den 6 juni 198 9

412

om ändring i la gen (1928:281) om allmänna arvsfonden;

utfärdad den 18 maj 1989.

Enligt riksdagens beslu t' föreskrivs att 4 § lagen (1928:281) om allmän­

na arvsfonden skall ha följande lydelse.

4

Testamente till annan än fonden må å dess vägnar godkännas av

kammarkollegiet, om anledning till klander ej föreligger. Testamente, som

' Prop. 1988/89:88, LU32 , rskr. 24 6.

''Senaste lydelse 1972:640.

kl

K

til

liä

•lij

•!!

¬

background image

antagas vara ett riktigt uttryck för arvlåtarens yttersta vilja, må g od-

SFS 1989:309

•fjnas även om anledning till klander föreligger.

Denna lag träder i kra ft den 1 j uli 1989. Har tiden för bevakning av ett

testamente löpt ut för e ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser.
LAILA FREIVALDS

Anders Eriksson

(J ustitiedepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.