SFS 1991:367

910367.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:367

Utkom från tr >'cket

den 4 juni 1991

616

Lag

om ändring i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden;

utfärdad den 16 maj 1991.

Enligt riksdagens be slut' föreskrivs att 8 § lagen (1928:281) om allm än­

na arvsfonden skall ha följande lydelse.

8

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer be slutar

om försäljning av fast egendom eller tomträtt som har tillfallit fonden.
Annan lös egendom än tomträtt skall gode mannen försälja på off entlig
auktion, om inte kammarkollegiet medger annat. Fordringar får försäljas
endast i den mån de i nte kan drivas in.

För att driva in en fordran som har tillfallit fonden får gode mannen

väcka och utföra talan utan bemyndigande av kammarkollegiet.

Om särskilda föreskrifter har lämnats genom ett testamente, skall de

tillämpas.

1. Denna lag träde r i kraft den 1 ju li 1991.

' Prop. 1990/91: 132, LU30, rskr. 26 3.

' Scnaslc lydelse 1978:239.

¬

background image

2.1 fråga om försäljningar som har påbörjats före ikraftträdandet gäller

SFS 1991:367

äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

"ii'?'

LAILA FREIVALDS

Severin Blomstrand

(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.