SFS 1978:239

780239.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1978:239

om ändring i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden;

utkom från trycket

den 30 maj 1 978

utfärdad den 11 maj 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1928:281) om allmän­

na arvsfonden^

dels att 13 § skall upp höra att gälla,
dels att i 2, 6 och 8§§ ordet "Konungen" skall bytas ut mot " regering­

en",

dels att 5 § skall ha nedan angivna lydelse.

5 §" Arv, som tillfallit fonden, må helt eller delvis avstås till ann an, om

det med hänsyn till uttala nden av arvlåtaren eller andra särskilda omstän­
digheter kan anses överensstämma med arvlåtarens yttersta vilja. �ven i
annat fall må arv avstås till arvlåtarens släkting eller annan person som
stått arvlåtaren nära, om det kan anses billigt.

Beslut om avstående av arv fattas av regeringen eller, efter regeringens

bemyndigande, av kammarkollegiet. Utan riksdagens tillstånd får beslut ej

fattas om a tt till någon avstå egendom till ett värde överstigande 200000

kronor.

Vill någon at t arv som tillfallit fonden skall helt eller delvis avstås, skall

han inge sin ansökan till länsstyrelsen i det län där den döde senast haft sitt

' Prop. 1977/78: 80, FiU 30, rskr 245.

^ Senaste lydelse av 2 8 196 9:225

8 8 1972:640.

" Senaste lydelse 1972; 640.

399

> i

-i''

:

¬

background image

SFS 1978: 239

hemvist. Det åligger länsstyrelsen att g

n erra

ammar ollegiet

om ansökningen samt, efter verkställd utredning, till kollegiet insända

handlingarna i äre ndet jämte eget utlåtande. Kollegiet har att, jämte eget
yttrande, insända handlingarna till regeringen, om icke kollegiet äger be­

sluta i ärendet.

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift

på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bo Broomé

(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.