SFS 1984:383

840383.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

om ämdrimig ii lagee (1928:281) om allmäMEa arvsfoEdeim;

utfärdad den 7 juni 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att I o ch 5 §§ lagen (1928:281) om

allmänna arvsfonden skall ha nedan angivna lydelse.

1

Den egendom, som i arv tillfaller allmänna arvsfonden, så ock

egendom, som må tillfalla fonden genom gåva eller testamente, skall utan

sammanblandning med andra medel f örvaltas av kammarkollegiet såsom
en särskild fond för främjande av vård och fostran av barn och ungdom
samt omsorg om handikappade.

Av medel, som under ett räkenskapsår influtit, skall vid årets utgång en

tiondel läggas till fonden. Återstoden skall jämte årets avkastning från och
med nästföljande år vara tillgänglig för utdelning.

Ur fonden betalas kammarkollegiets kostnader för fondens förvaltning

och fullgörandet av kollegiets övriga uppgifter enligt denna lag med belopp

som regeringen bes tämmer.

5

Arv, som har tillfallit fonden, får helt eller delvis avstås till annan,

om det med hänsyn till uttalanden av arvlåtaren eller andra särskilda

' Prop. 1983/84: 153, FiU 36, rskr 337.

^ Senaste lydelse 1972:640.

^ Senaste lydelse 1981:362.

SFS 1984:383

Utkom från trycket

den 15juni 1984

957

¬

background image

SFS 1984:383

omständigheter kan anses överensstämma med ar vlåtarens yttersta vilja.
Även i a nnat fall får arv avstås till arvlåtarens släkting eller annan person

som har stått arvlåtaren nära, om det kan anses billigt. Arv som utgörs av
egendom, vilken är av väsentlig betydelse från kulturhistorisk synpunkt

eller från natur- eller kulturvårdssynpunkt, får avstås till juridisk person

som har särskilda förutsättningar att ta hand om egendomen på lämpligt

sätt.

Beslut om avstående av arv fattas av regeringen eller, efter regeringens

bemyndigande, av kammarkollegiet. Utan riksdagens tillstånd får beslut ej

fattas om att till någon av stå egendom till ett värde som överstiger 800000

kronor.

Vill någon att arv som tillfallit fonden skall helt eller delvis avstås, skall

han inge sin ansökan till länsstyrelsen i det län där den döde senast haft sitt
hemvist. Det åligger länsstyrelsen att genast underrätta kammarkollegiet
om ansökningen samt, efter verkställd utredning, till kollegiet insända

handlingarna i äre ndet jämte eget utlåtande. Kollegiet har att, jämte eget
yttrande, insända handlingarna till reg eringen, om icke kollegiet äger be­
sluta i ärendet.

Denna lag träder i kraf t den 1 juli 1984.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

tHJ

p

ti:0;

m'

Ö •

IGE::

¬

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.