SFS 1969:225

690225.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 225

Lag

om ändring i lagen den 8 jiini 1928 (nr 281) om allmänna arvsfonden;

given Slockholms slott den 29 maj 1969.

Vi GUSTAF A DOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V ondes Konung, göra vete r lig t: att Vi, med rilrsdageni, fimiut

golt fö rordna, att 1—5 samt 7 och 8 §§ lagen den 8 juni 1928 om allmänna

arvsfonden- skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

IS.

E>en egendom, som i arv tillfaller allmänna arvsfonden, så ock egendom,

som må tillfalla fonden genom gåva eller testamente, skall ulan sammim-

oiandning med andra medel förvaltas av statskontoret såsom en särskild

I

19C.9: S3: ILU 37; Rskr 238.

lydelse av 3, 7 och 8 §§ se 1933: 318.

^98000. Svensk författningssamling 1969, Nr2S4—228

¬

background image

l^)69 • Nr 225

498

fond för främjande av värd ocb foslran av barn oeh

1

j:7-«T-*rknrlp.

-

.

...

fond .or na,......-

om

"^ndcr ett räkenskapsår influtit, skall vid årets ulfrfn

.

;Tis im™nden Ätersloden skall jämle årets avkasl„i ,g

ra nlsÄ"^

O C

tD

Och

2 §.

Understöd ur fonden utdelas av Konungen eller den myndighet Konun,

bestiimmer.

p; mä

eller kommun.

Tillgängliga medel

fonden

Igen

Fondens rätt

röra fonden.

3 §.i

4 §.

Testamente till annan än fonden må å dess vägnar godkännas av kammar-

advokatfiskalsämbetet, om anledning till klander ej föreligger. Teslamenle,

som kan antagas vara ett riktigt uttryck för arvlåtarens yttersta vilja, må

godkännas även om anledning till klander föreligger eller testamentet icke

blivit bevakat i föreskriven ordning.

§•

Arv, som tillfallit fonden, må helt eller delvis avslås till annan, om del

med hänsyn Ull uttalanden av arvlålaren eller andra särskilda omslän-

digheter kan anses överensstämma med arvlåtarens yttersta vilja. Ä ven i

annat fall må arv avstås Ull arvlåtarens släkting eller annan person s om

stått arvlålaren nära, om det kan anses billigt.

Beslut om avstående av arv fattas av Konungen eller, efter Koiuingen>

bemyndigande, av kammaradvokatfiskalsämbelet. I fråga om fast egendom

gäller beträffande riksdagens medverkan till beslutet vad som i allniänliei

är föreskrivet om förfoganden över kronans fasta egendom.

Vill någon, att arv, som tillfallit fonden, skall belt eller delvis av stås

mgive sin ansökan till länsstjTclsen i det län, där den döde senast haft sitt

hemvist; och åligge det länsstyrelsen att genast underrätta kamniaradNokot-

fiskalsämbetet om ansökningen samt, efter verkställd utredning, tiH

msanda handlingarna i ärendet jämte eget utlåtande. .Ämbetel bar alt. jämte

eget yttrande, insända handlingarna till Konungen, om icke ämbetet

besluta i ä rendet.

nniv

boet

Fmncs, då dödsfall inträffar, ej annan arvinge än fonden eller ar foi

iversell testamentslagare, skall det bos rätten anmälas av 4en, son l._

elie.»

sådan anmälan sker eller forlwl'-

man s can ?

vid boutredningen företräda fonde •

anledninG lillTm

uteslutits från arv genom feslaim

skall tofi TT,

V-

festamentel ej kan antagas föreligga-^

atttacavärö n

Imel utvisar brist och god man icUc be'

au taga vard om boets tillgångar.

,„i.

fedigår^

lämplig för uppdraget, varde han av ratte"

Oet åligger

sina skylcligbeler.

' -•indringen inndj-ir att andn .iv,.i ,

antiia st;, eket upphävs.

MMUI

¬

background image

1969:. Nr .225 och 226

499

Om försäljning av fast egendom, som tillfallit fonden, gäller vad med 'av­

seende å kronans fasta egendom är i aDmänliet stadgat. Konungen eller den

niyndighet Konungen bestämmer förordnar om försäljning av tomträtt, som

tillfallit fonden. Annan lös egendom skall av gode mannen försäljas å offent­

lig auktion, där ej kammaradvokatfiskalsämbetet annat medgiver. Fordring­

ar mä försäljas allenast i den mån de ej kunna indrivas.'

För indri\Tniing

av kammaradvokatfiskalsämbetet,

Äro genom

till efterrättelse.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1969. Bestämmelserna i 1 § andra styc­

ket i dess nya lydelse angående förfarandet med medel som influtit under

ett r äkenskapsår skall tillämpas även på det räkenskapsår som utgår den

30 juni 1969.

Det a lla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl, sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 29 maj. 1969.

GUSTAF ADOLF

CL. S. )

(Justitiedepartementet)

HERMAN K UNG

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.