SFS 2016:559 Lag om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden

160559.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna
arvsfonden;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1994:243) om Allmänna

arvsfonden ska ha följande lydelse.

1 §

2

Allmänna arvsfonden består av egendom som tillfallit fonden genom

– arv,
– gåva,
– testamente,
– förmånstagarförordnande i försäkringsavtal,
– ersättning från återvinning enligt 5 kap. 6 § andra stycket begravnings-

lagen (1990:1144),

– skifte enligt 32 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551), eller
– domstolsbeslut.
Det som sägs om egendom som har tillfallit fonden genom arv gäller också

egendom som har tillfallit fonden enligt 1 kap. 11 § den upphävda lagen
(1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo eller enligt
2 kap. 4 § lagen (2015:417) om arv i internationella situationer.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:95, bet. 2015/16:KU24, rskr. 2015/16:238.

2 Senaste lydelse 2015:421.

SFS 2016:559

Utkom från trycket
den 8 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.