SFS 1994:243 Lag om Allmänna arvsfonden

SFS 1994_243 Lag om Allmänna arvsfonden

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

446

SFS 1994:243

Utkom från trycket
den 3 maj 1994

Lag
om Allmänna arvsfonden;

utfärdad den 21 april 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Allmänna arvsfondens egendom

1 § Allmänna arvsfonden består av egendom som tillfallit fonden genom

arv, gåva, testamente, förmånstagarförordnande i försäkringsavtal eller
genom domstolsbeslut.

1

Prop. 1993/94: 124, bet. 1993/94: SoU23, rskr. 1993/94:250.

background image

SFS 1994:243

Vad som sägs om egendom som har tillfallit fonden genom arv gäller

också egendom som har tillfallit fonden enligt 1 kap. 11 § lagen (1937:81)
om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo.

2 § Av de medel som under ett räkenskapsår har tillfallit fonden skall en
tiondel läggas till fonden vid årets utgång. Återstoden och årets avkastning
skall vara tillgängliga för utdelning från och med närmast följande år men
får också läggas till fonden.

3 § Om ett testamente eller en gåva till förmån för fonden har förenats
med villkor, beslutar Kammarkollegiet om egendomen skall tas emot.

4 § Testamente till någon annan än fonden får godkännas av Kammar-
kollegiet om det inte finns någon anledning till klander. Ett testamente,
som kan antas vara ett riktigt uttryck för arvlåtarens yttersta vilja, får
godkännas även om det finns anledning till klander.

Allmänna arvsfondens ändamål

5 § Allmänna arvsfonden har till ändamål att främja verksamhet av
ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funk-
tionshinder.

6 § Stöd ur fonden skall i första hand lämnas till verksamhet som är
nyskapande och utvecklande. Sådant stöd får också, om det bedöms som
särskilt angeläget, lämnas till anläggningar, lokaler och utrustning.

7 § Stöd enligt 6 § får lämnas till organisationer som bedriver ideell
verksamhet. Stöd enligt 6 § första meningen får om det finns särskilda skäl
lämnas även till en offentlig huvudman.

Stöd får inte lämnas till enskilda personer.

Stöd ur Allmänna arvsfonden

8 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Arvsfondsdelega-
tionen eller annan myndighet beslutar om fördelning av stöd ur Allmänna
arvsfonden.

9 § Ansökan om stöd ur fonden skall vara skriftlig, och innehålla de
uppgifter som behövs för att bedöma sökandens förutsättningar att få stöd
ur fonden.

Ansökan skall vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller dennes

ombud.

Skyldighet att hålla medel avskilda

10 § Den som har tagit emot stöd ur Allmänna arvsfonden skall, om inte

annat anges i beslutet, vara skyldig att hålla medlen avskilda.

447

background image

SFS 1994:243

Redovisning och återbetalningsskyldighet

11 § Den som beviljas stöd ur Allmänna arvsfonden skall föreläggas att

inom viss tid efter mottagandet av medlen skriftligen redovisa hur medlen
har använts.

12 § Stöd ur fonden skall betalas tillbaka

1. om stödet inte har förbrukats inom angiven tid eller för avsett ända-

mål,

2. om mottagaren inte inom föreskriven tid har lämnat redovisning

enligt 11 §,

3. om mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt

har förorsakat att stöd ur fonden har lämnats felaktigt eller med för högt
belopp och mottagaren borde ha insett detta.

13 § Om den myndighet till vilken redovisning lämnas finner att det

finns skäl att överväga ett åläggande för mottagaren att betala tillbaka stöd
ur fonden, skall ärendet överlämnas till Kammarkollegiet, som beslutar i
frågan. Kammarkollegiet får, om det finns särskilda skäl, besluta att mot-
tagaren helt eller delvis befrias från återbetalningsskyldighet.

Förvaltning

14 § Allmänna arvsfondens egendom förvaltas av Kammarkollegiet,

som en särskild fond.

15 § Fondens rätt till egendom bevakas av Kammarkollegiet. Kollegiet
för fondens talan i mål och ärenden som rör fonden.

16 § Medel som tillfaller fonden skall överlämnas till Kammarkollegiet.
Kammarkollegiet skall ta emot och granska redovisning för förvaltning av

egendom som tillfaller fonden.

God man

17 § Om det vid ett dödsfall inte finns någon annan arvinge än Allmän-
na arvsfonden eller om fonden är testamentstagare skall den som har boet i
sin vård anmäla detta till Kammarkollegiet. Kammarkollegiet skall förord-
na en god man att företräda fonden vid boutredningen.

18 § God man behöver inte förordnas

1. om fonden har uteslutits från arv genom testamente och Kammarkol-

legiet bedömer att det inte finns någon anledning till klander,

2. om boet har större skulder än tillgångar och det inte behövs en god

man för att ta vård om egendomen, eller

3. om egendom som har tillfallit fonden som legat utgörs av pengar.

448

background image

SFS 1994:243

19 § Om egendom har tillfallit fonden genom gåva som inte endast
utgörs av pengar skall Kammarkollegiet förordna en god man att ta hand

om egendomen.

20 § Kammarkollegiet skall övervaka att den gode mannen fullgör sina
uppgifter.

I fråga om god man enligt denna lag gäller vad som är föreskrivet om

sysslomän i 18 kap. handeisbalken.

Försäljning av fondens egendom m. m.

21 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Kammarkollegi-
et beslutar om försäljning av fast egendom eller tomträtt som har tillfallit
fonden.

22 § Annan lös egendom än tomträtt skall av den gode mannen säljas på
offentlig auktion, om Kammarkollegiet inte medger annat.

Fordringar får säljas endast om de inte kan drivas in.
Om särskilda föreskrifter har lämnats genom ett testamente, skall de

tillämpas.

23 § Om det i ett dödsbo finns egendom som förvaltas av en god man
enligt 11 kap. 3 § föräldrabalken och som har tillfallit fonden, gäller ifråga
om egendomens försäljning 21 och 22 §§.

Arvsavstående

24 § Arv eller försäkringsbelopp, som har tillfallit Allmänna arvsfonden,
får helt eller delvis avstås till någon annan, om det med hänsyn till
uttalanden av arvlåtaren eller till andra särskilda omständigheter kan
anses stämma överens med arvlåtarens yttersta vilja. Även i annat fall får
arv eller försäkringsbelopp avstås till arvlåtarens släkting eller någon an-
nan person som har stått arvlåtaren nära, om det kan anses skäligt.

25 § Arv som utgörs av egendom, vilken är av väsentlig betydelse från
kulturhistorisk synpunkt eller från natur- eller kulturvårdssynpunkt, får
avstås till juridisk person som har särskilda förutsättningar att ta hand om
egendomen på lämpligt sätt.

Om det finns särskilda skäl får ett belopp av det arv som tillfallit fonden

tillsammans med sådan egendom avstås till mottagaren av denna att
användas för sådana omedelbara åtgärder som är nödvändiga för att
bevara egendomen.

26 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Kammarkollegi-
et beslutar om avstående av arv och försäkringsbelopp.

27 § Den som vill att ett arv eller ett försäkringsbelopp som har tillfallit
fonden skall avstås helt eller delvis, skall ansöka om detta hos Kammarkol-

15-SFS 1994

449

background image

SFS 1994:243

legiet. Kammarkollegiet får uppdra åt länsstyrelsen i det län, där den
avlidne senast har haft sitt hemvist, att utreda frågan.

Om Kammarkollegiet inte får besluta i ärendet skall kollegiet överlämna

handlingarna med eget yttrande till regeringen.

En ansökan om arvsavstående skall göras senast tre år efter dödsfallet

eller efter det att arvet genom preskription har tillfallit fonden.

Om en ansökan har kommit in för sent skall den avvisas.

Överklagande

28 § Kammarkollegiets beslut enligt 13 § och 27 § fjärde stycket får
överklagas till länsrätten. I övrigt får beslut enligt denna lag inte överkla-
gas.

Kostnader

29 § Kostnader för fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden skall
betalas ur fonden enligt de grunder som regeringen bestämmer.

30 § Kammarkollegiets kostnader för att förvalta och företräda fonden
enligt denna lag skall betalas ur fonden enligt de grunder som regeringen
bestämmer.

Redovisning till riksdagen

31 § Regeringen skall varje år före januari månads utgång lämna redo-
visning till riksdagen för hur medel från Allmänna arvsfonden har förde-
lats under föregående budgetår samt ange den kommande inriktningen av
stödet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Genom lagen upphävs lagen

(1928:281) om allmänna arvsfonden.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om

1. beslut om stöd och arvsavstående som har meddelats före ikraftträ-

dandet,

2. anmälan som har gjorts till en tingsrätt enligt 7 § lagen (1928:281) om

allmänna arvsfonden före ikraftträdandet samt

3. ansökan om arvsavstående som har gjorts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

BENGT WESTERBERG

(Socialdepartementet)

450

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.