SFS 1996:309 Lag om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden

SFS 1996_309 Lag om ändring i lagen (1994_243) om Allmänna arvsfonden

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:309
Utkom från trycket
den 8 maj 1996

Lag
om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden;

utfärdad den 25 april 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 och 31 §§ lagen (1994:243) om

Allmänna arvsfonden skall ha följande lydelse.

2 § Av de medel som under ett år har tillfallit fonden skall en tiondel
läggas till fonden vid årets utgång. Återstoden och årets avkastning skall
vara tillgängliga för utdelning från och med närmast följande år men får
också läggas till fonden.

31 § Regeringen skall varje år före juni månads utgång lämna
redovisning till riksdagen för hur medel från Allmänna arvsfonden har
fördelats under föregående budgetår samt ange den kommande inriktningen
av stödet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996 och tillämpas första gången på

redovisning som avser budgetåret 1995/96.

Medel som tillfallit fonden under perioden den 1 juli 1995-den 31 de-

cember 1995, med undantag för avsättning till fonden enligt 2 §, samt av-
kastning för samma tid skall vara tillgängliga för utdelning under 1996.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTRÖM

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1995/96:138, bet. 1995/96:SoU 14, rskr. 1995/96:215.

486

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.