SFS 2005:814 Lag om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1994:243) om Allmänna arvsfonden / SFS 2005:814 Lag om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden
050814.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna
arvsfonden;

utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1994:243) om Allmänna

arvsfonden skall ha följande lydelse.

1 § Allmänna arvsfonden består av egendom som tillfallit fonden genom
arv, gåva, testamente eller förmånstagarförordnande i försäkringsavtal, en-
ligt 32 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) eller genom domstolsbeslut.

Vad som sägs om egendom som har tillfallit fonden genom arv gäller

också egendom som har tillfallit fonden enligt 1 kap. 11 § lagen (1937:81)
om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR

Christian Groth
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2004/05:178, bet. 2005/06:LU4, rskr. 2005/06:32.

SFS 2005:814

Utkom från trycket
den 2 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.