SFS 2003:1066 Lag om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden

031066.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna
arvsfonden;

utfärdad den 4 december 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:243) om All-

männa arvsfonden

dels att 8, 11, 12, 28 och 31 §§, samt rubriken närmast före 8 § skall ha

följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas sex nya paragrafer, 7 a, 8 a, 8 b, 9 a, 9 b,

och 16 a §§, samt närmast före 9 a § en ny rubrik av följande lydelse.

7 a §

Arvsfondsdelegationen skall ha en samlad strategi för uppföljning

och utvärdering av beviljade stöd. Vid större utvärderingar skall, om inte
särskilda skäl föreligger, vetenskaplig expertis anlitas.

Handläggning av ärenden om stöd ur Allmänna arvsfonden

8 §

Arvsfondsdelegationen beslutar om fördelning av stöd ur Allmänna

arvsfonden. Om det finns särskilda skäl får regeringen, efter förslag från
Arvsfondsdelegationen, besluta att annan myndighet skall fördela visst stöd.
Regeringens beslut skall avse en bestämd tidsperiod.

8 a §

Personal i ett särskilt kansli inom Regeringskansliet handlägger stöd-

ärenden åt och är föredragande i Arvsfondsdelegationen.

8 b §

Regeringen utser ledamöterna i Arvsfondsdelegationen.

I Arvsfondsdelegationen skall såväl ledamöter från Regeringskansliet,

varav en är ordförande, som andra ledamöter ingå. En majoritet av ledamö-
terna skall utgöras av personer som inte arbetar i Regeringskansliet.

Ledamöterna i Arvsfondsdelegationen skall ha god kunskap om barn,

ungdomar eller personer med funktionshinder.

Förbindelse och villkor vid stöd till lokaler och anläggningar

9 a §

Den som ur Allmänna arvsfonden beviljas stöd till lokaler eller an-

läggningar skall förbinda sig att under minst tio år använda den lokal eller

1 Prop. 2002/03:136, bet. 2003/04:SoU3, rskr. 2003/04:68.

SFS 2003:1066

Utkom från trycket
den 12 december 2003

background image

2

SFS 2003:1066

den anläggning som stödet avser för det ändamål och med de villkor som
förutsattes när stödet beviljades.

Om inte något hindrar det eller om det inte av särskilda skäl är obehövligt,

skall Arvsfondsdelegationen som villkor för stöd föreskriva att lokalen eller
anläggningen skall vara anpassad för personer med funktionshinder.

9 b §

Efter ansökan från den som har beviljats stöd kan Arvsfondsdelega-

tionen, om särskilda skäl föreligger, medge undantag i den förbindelse eller
från de villkor som anges i 9 a § första stycket.

11 §

Den som beviljas stöd ur Allmänna arvsfonden skall föreläggas att

inom viss tid efter mottagandet av medlen skriftligen redovisa hur medlen
har använts och på begäran lämna det underlag som behövs för gransk-
ningen av redovisningen.

12 §

Stöd ur fonden skall betalas tillbaka

1. om stödet inte har förbrukats inom angiven tid eller för avsett ändamål,
2. om mottagaren inte inom föreskriven tid har lämnat redovisning eller

underlag enligt 11 §,

3. om mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt

har förorsakat att stöd ur fonden har lämnats felaktigt eller med för högt be-
lopp och mottagaren borde ha insett detta.

Stöd till lokaler eller anläggningar skall återbetalas helt eller delvis
1. om användningen av lokalen eller anläggningen ändras, eller
2. om lokalen eller anläggningen säljs inom en tioårsperiod, utan Arvs-

fondsdelegationens medgivande.

16 a §

Kammarkollegiet skall varje år till regeringen lämna en redovisning

för förvaltningen av Allmänna arvsfonden som avser det senast avslutade
räkenskapsåret. Redovisningen skall lämnas i samband med Kammarkolle-
giets årsredovisning. Riksrevisionen skall i enlighet med vad som föreskrivs
i 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granska re-
dovisningen.

28 §

Kammarkollegiets beslut enligt 13 § och 27 § fjärde stycket får över-

klagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
I övrigt får beslut enligt denna lag inte överklagas.

31 §

2

Regeringen skall varje år före juni månads utgång lämna redovisning

till riksdagen för hur Allmänna arvsfonden har förvaltats och hur stöd från
fonden har fördelats under föregående räkenskapsår samt ange den kom-
mande inriktningen av stödet.

Kammarkollegiets redovisning för förvaltningen av fonden skall fogas till

regeringens redovisning till riksdagen.

2 Senaste lydelse 1996:309.

background image

3

SFS 2003:1066

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004. Ärenden angående fördelning av

stöd handläggs enligt 8 § i dess tidigare lydelse om ärendet har överlämnats
till regeringen före ikraftträdandet. Beslut som avses i 28 § och som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn

Reuterstrand

(Socialdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.