SFS 2010:1963 Lag om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1994:243) om Allmänna arvsfonden / SFS 2010:1963 Lag om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden
101963.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna
arvsfonden;

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1994:243) om Allmän-

na arvsfonden ska införas en ny paragraf, 32 §, och närmast före 32 § en ny
rubrik av följande lydelse.

Delgivning

32 §

När delgivning ska ske med Allmänna arvsfonden är chefen för Kam-

markollegiet, eller någon annan person som är behörig att ta emot delgiv-
ningen för Kammarkollegiets räkning, delgivningsmottagare.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats

före den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

SFS 2010:1963

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.