SFS 2007:1464 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

071464.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utfärdad den 20 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1995:1570) om

medlemsbanker

dels

att 10 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 7 §, och ett nytt kapi-

tel, 14 kap., av följande lydelse.

1 kap.

7 §

En handling enligt denna lag som ska vara undertecknad får, om något

annat inte anges, undertecknas med avancerad elektronisk signatur enligt la-
gen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

10 kap.

4 §

2

När fusionsavtalet har godkänts av föreningsstämman, ska det anmä-

las av den överlåtande medlemsbanken för registrering. Om detta inte har
skett inom fyra månader från stämmans beslut eller om registreringsmyndig-
heten genom ett beslut som har vunnit laga kraft har avskrivit en sådan an-
mälan eller vägrat registrering av avtalet, har frågan om fusion fallit.

Hinder mot registrering möter, om prövning av fusionen pågår eller om

fusionen har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller rättsakter, av-
tal eller andra beslut som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unio-
nen.

Om fusionsavtalet har godkänts av fullmäktige, ska registreringsanmälan

innehålla en försäkran på heder och samvete av en styrelseledamot eller den
verkställande direktören att underrättelse som avses i 7 kap. 12 § fjärde
stycket har skett.

14 kap. Straff

1 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms, om åtgärden inne-

bär fara i bevishänseende, den som

1

Prop. 2007/08:35, bet. 2007/08:FiU9, rskr. 2007/08:120.

2

Senaste lydelse 2000:820.

SFS 2007:1464

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

background image

2

SFS 2007:1464

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

1. lämnar osann uppgift i en handling enligt denna lag som upprättas i

elektronisk form,

2. i ett ärende enligt denna lag oriktigt intygar att en elektronisk handling

överensstämmer med originalet, eller

3. lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen i en försäkran som enligt

förordning som ansluter till denna lag lämnas på heder och samvete och som
upprättas i elektronisk form.

Det som sägs i första stycket gäller också den som begår en sådan gärning

som avses i första stycket 3 av grov oaktsamhet.

Om brott som avses i första stycket är att anse som grovt, döms till fäng-

else i högst två år.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.