SFS 2013:744 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

130744.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utfärdad den 26 september 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 a kap. 32 och 34 §§ samt rubriken

närmast före 1 a kap. 32 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska ha föl-
jande lydelse.

1 a kap.

Sammankallande av föreningsstämma genom Bolagsverkets försorg

2

32 §

3

Om en föreningsstämma som ska hållas enligt SCE-förordningen,

denna lag, stadgarna eller ett stämmobeslut inte sammankallas på föreskrivet
sätt, ska Bolagsverket efter ansökan genast kalla till föreningsstämma. Om
kallelse inte kan ske på det sätt som anges i 7 kap. 8 §, får Bolagsverket kalla
till föreningsstämma på något annat lämpligt sätt. En ansökan får göras av en
ledamot i förvaltningsorganet, ledningsorganet eller tillsynsorganet, den verk-
ställande direktören, en revisor eller en föreningsmedlem. Europakooperati-
vet ska ersätta kostnaderna för kallelsen.

34 §

4

Bolagsverkets beslut att avskriva en anmälan om registrering eller att

vägra registrering får överklagas till allmän förvaltningsdomstol inom två må-
nader från dagen för beslutet. Detsamma gäller Finansinspektionens beslut i ett
tillståndsärende enligt 15 § och Bolagsverkets beslut om att vägra att utfärda ett
intyg enligt 8 eller 16 § samt verkets beslut enligt 32 §. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till kammarrätten.

Skatteverkets och Finansinspektionens beslut i ett ärende enligt 6 eller 12 §

får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Bolagsverkets beslut i ett ärende enligt 33 § får överklagas till allmän dom-

stol i den ort där lednings- eller förvaltningsorganet har sitt säte. Ett beslut en-
ligt 33 § första stycket får överklagas inom tre veckor från den dag då europa-
kooperativet fick del av beslutet. Ett beslut enligt 33 § andra stycket får över-
klagas inom tre veckor från dagen för beslutet.

Vid överklagande enligt tredje stycket gäller lagen (1996:242) om dom-

stolsärenden.

1 Prop. 2012/13:166, bet. 2012/13:CU22, rskr. 2013/14:1.

2 Senaste lydelse 2006:608.

3 Senaste lydelse 2006:608.

4 Senaste lydelse 2006:608. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2013:744

Utkom från trycket
den 8 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:744

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som läns-

styrelsen har meddelat före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.