SFS 2008:598 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

080598.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 10 kap. 4 § lagen (1995:1570) om

medlemsbanker

2

beteckningen ”konkurrenslagen (1993:20)” ska bytas ut

mot beteckningen ”konkurrenslagen (2008:579)”.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner som vid ikraftträdandet

prövas enligt konkurrenslagen (1993:20) eller som förbjudits enligt den la-
gen.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

2

Senaste lydelse av 10 kap. 4 § 2007:1464.

SFS 2008:598

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

3

SFS 2008:578–644

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.